" /> -->

Term 2 கண மொழி Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. \(\cup \)={ x :x ∈ N மற்றும் x < 10}, A ={1,2,3,5,8} மற்றும் B ={2,5,6,7,9} எனில் n[(AUB)']

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  8

 2. கீழ்காண்பவற்றில் எது சரி?

  (a)

  A−B=A⋂B

  (b)

  A−B=B−A

  (c)

  (AUB)' =A'UB'

  (d)

  (A⋂B)' =AUB'

 3. A, B, மற்றும் C என்பன எவையேனும் மூன்று கணங்கள் எனில் (A−B)⋂(B−C) இக்குச் சமமானது

  (a)

  A  மட்டும்

  (b)

  B மட்டும்

  (c)

  C மட்டும்

  (d)

  \(\phi \)

 4. கொடுக்கப்பட்ட வெண்படத்தில் நிழலிடப்பட்ட பகுதியானது

  (a)

  Z−(XUY)

  (b)

  (XUY)⋂Z

  (c)

  Z−(X⋂Y)

  (d)

  ZU(X⋂Y)

 5. ஒரு நகரில் 40% மக்கள் ஒரு வகை பழத்தை மட்டும் 35% மக்கள் இரண்டு வகை பழங்களை மட்டும், 20% மக்கள் மூன்று வகை பழங்களையும் விரும்புகிறார்கள் எனில், மேற்கண்ட மூன்று வகை பழங்களையும் விரும்பாதவர்களின் சதவீதம் என்ன?

  (a)

  5

  (b)

  8

  (c)

  10

  (d)

  15

 6. 4 x 2 = 8
 7. \(A=\left\{ -\frac { 1 }{ 2 } ,0,\frac { 1 }{ 4 } ,\frac { 3 }{ 4 } ,2 \right\} \)\(B=\left\{ 0,\frac { 1 }{ 4 } ,\frac { 3 }{ 4 } ,2,\frac { 5 }{ 2 } \right\} \)மற்றும் \(C=\left\{ -\frac { 1 }{ 2 } ,\frac { 1 }{ 4 } ,1,2,\frac { 5 }{ 2 } \right\} \) எனில், A\(\cap \)(B\(\cap \)C) = (A\(\cap \)B)\(\cap \)C என்பதைச் சரிபார்க்க.

 8. A ={p,q,r,s}, B ={m,n,q,s,t} மற்றும் C={m,n,p,q,s} எனில், கணங்களின் சேர்ப்புக்கான சேர்ப்புப் பண்புகளைச் சரிபார்க்க.

 9. \(A=\left\{ -11,\sqrt { 2 } ,\sqrt { 5 } ,7 \right\} \)\(B=\left\{ \sqrt { 3 } ,\sqrt { 5 } ,6,13 \right\} \) மற்றும் \(C=\left\{ \sqrt { 2 } ,\sqrt { 3 } ,\sqrt { 5 } ,9 \right\} \) ஆகியவற்றிற்குக் கணங்களின் வெட்டுக்கான சேர்ப்புப் பண்பினைச் சரிபார்க்க.  

 10. \(A=\{ x:x={ 2 }^{ n },n\in W\) மற்றும் n<4}, \(B=\{ x:x=2n,n\in N\) மற்றும் \(n\le 4\)} மற்றும் C={0,1,2,5,6} எனில், கணங்களின் வெட்டுக்கான சேர்ப்புப் பண்பினைச் சரிபார்க்க. 

 11. 4 x 3 = 12
 12. வெண்படங்களைப் பயன்படுத்தி A\(\cap \)(BUC) = (A\(\cap \)B)U(A\(\cap \)C) என்பதைக் சரிபார்க்க.

 13. A = {x : x \(\in \)Z, -2\(\le \)4}, B={x:x \(\in \)W,x\(\le \)5}, மற்றும் C = {-4, -1, 0,2,3,4} என்ற கணங்களுக்கு A U (B \(\cap \)C) = (AUB) \(\cap \)(AUC) என்பதைச் சரிபார்க்க.

 14. வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி \(A\cup (B\cap C)=\left( A\cup B \right) \cap (A\cup C)\) என்பதைச் சரிபாக்க.

 15. U = {4,7,8,10,11,12,15,16}, A={7,8,11,12,} மற்றும் B = {4,8,12,15} எனில் கணநிரப்பிக்கான விதிகளைச் சரிபார்க்க.

 16. 1 x 5 = 5
 17. A, B மற்றும் C என்பன ஒன்றையொன்று வெட்டும் கணங்கள் c எனில், கீழ்க்காணும் கணங்களுக்கு வெண்படம் வரைக.
  (i) (A-B)∩ C
  (ii) (A∪C) - B
  (iii) A- (A⋂C)
  (iv) (B∪C)-A
  (v) A⋂B∩C

*****************************************

Reviews & Comments about 9th கணிதம் - Term 2 கண மொழி Book Back Questions ( 9th Maths - Term 2 Set Language Book Back Questions )

Write your Comment