மெய்யெண்கள் முக்கிய வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  7 x 1 = 7
 1. n என்பது ஓர இயல் எண் எனில் \(\sqrt { n } \) என்பது

  (a)

  எப்போதும் ஓர இயல் எண்

  (b)

  எப்போதும் ஒரு விகிதமுறா எண்

  (c)

  எப்போதும் ஒரு விகிதமுறு எண்

  (d)

  ஒரு விகிதமுறு அல்லது விகிதமுறா  எண்

 2. இரு விகிதமுறா  எண்களின் கூடுதல் பற்றிய கீழ்ககண்ட கூற்றுகளில் எது உண்றெ? 

  (a)

  எப்போதும் ஓர் விகித முறா எண் 

  (b)

  ஒரு விகிதமுறு அல்லது விகிதமுறா  எண்ணைாக இருக்கலாம்

  (c)

  எப்போதும் ஒரு விகிதமுறு எண்

  (d)

  எப்போதும் ஒரு முழுககளாகும்

 3. \(\frac { 1 }{ 3 } \) ஐ எந்த மிகச் சிறிய விகிதமுறு எண்ணைால் பெருக்கினால் அதன் தசம  விரிவு ஓர இலக்கத்தோடு முடிவுறு தசம  விரிவாக அமையும் ? 

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 10 } \)

  (b)

  \(\frac { 3 }{ 10 } \)

  (c)

  3

  (d)

  30

 4. \(0.\bar { 3 } \)என்ற எண்ணின் \(0.\bar { 3 } \) வடிவம் p மற்றும் q முழுக்கள் \(q\neq 0\)

  (a)

  \(\frac { 33 }{ 100 } \)

  (b)

  \(\frac { 3 }{ 10 } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 3 } \)

  (d)

  \(\frac { 3 }{ 100 } \)

 5. \(0.\bar { 23 } +0.\bar { 22 } \) இன் மதிபபு என்ன? 

  (a)

  \(0.\bar { 43 } \)

  (b)

  0.45

  (c)

  \(0.4\bar { 5 } \)

  (d)

  \(0.\bar { 45 } \)

 6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பொருந்தாததைக் காண்க.

  (a)

  \(\sqrt { 32 } \times \sqrt { 2 } \)

  (b)

  \(\frac { \sqrt { 27 } }{ \sqrt { 3 } } \)

  (c)

  \(\sqrt { 72 } \times \sqrt { 8 } \)

  (d)

  \(\frac { \sqrt { 54 } }{ \sqrt { 18 } } \)

 7. \(0.\overline { 34 } +0.3\bar { 4 } \) = 

  (a)

  \(0.6\overline { 87 } \)

  (b)

  \(0.\overline { 68 } \)

  (c)

  \(0.6\bar { 8 } \)

  (d)

  \(0.68\bar { 7 } \)

 8. 8 x 2 = 16
 9. பின்வரும் விகிதமுறு எண்களை தசம வடிவில் எழுதுக 
  (i) \(2\over 3\)
  (ii) \(47\over 99\)
  (iii) \(-{16\over 45}\)

 10. \(\pi\) என்பதை \(22\over 7\) எனப் பயன்படுத்துகிறோம் எனில் \(\pi\) ஒரு விகிதமுறு எண் என்று கூறலாமா?

 11. விகிதமுறா எண்ணைத் தீர்வாக கொண்ட ஒரு வாக்கியக் கணக்கை உருவாக்குக?

 12. 0.12 மற்றும் 0.13 என்ற எண்களுக்கு இடையே எவையேனும் மூன்று விகிதமுறா எண்களைக் காண்க

 13. பின்வருவனவற்றை தசமவடிவில் எழுதுக.
  (i) \(\frac { -4 }{ 11 } \)
  (ii) \(\frac { 11 }{ 75 } \)

 14. கீழ்க்கண்ட தசம எண்களை\(\frac { p }{ q } (p,q\in Z\)  மற்றும் q≠0) வடிவில் மாற்றுக.
  (i) \(0.\overline { 3 } \)
  (ii) \(2.12\overline { 4 } \)
  (iii) \(0.4\overline { 5 } \)
  (iv) \(0.\overline { 568 } \)

 15. கீழ்க்கண்டவற்றுள் x மற்றும் y விகிதமுறு எண்களா அல்லது விகிதமுறா எண்களா எனக் காண்க.
  (i) a = 2 +  \(\sqrt { 3 } \)  ,  B = 2 - \(\sqrt { 3 } \) ; x = a + b, Y = a+ b
  (ii) a = \(\sqrt { 2 } \)  + 7, B = \(\sqrt { 2 } \) - 7 ; x = a + b, Y = a - b
  (iii) a = \(\sqrt { 75 } \), b = \(\sqrt { 3 } \), x = ab, y = \(\frac { a }{ b } \)
  (iv) a = \(\sqrt { 18 } \), b = \(\sqrt { 3 } \), x = ab, y = \(\frac { a }{ b } \)

 16. கீழுள்ளவற்றை விகிதமுறு அல்லது விகிதமுறா எண்களாக வகைப்படுத்துக.
  (i) \(\sqrt { 10 } \)
  (ii) \(\sqrt { 49 } \)
  (iii) 0.025
  (iv) \(0.7\overline { 6 } \)
  (v) 2.505500555...
  (vi) \(\frac { \sqrt { 2 } }{ 2 } \)

 17. 4 x 3 = 12
 18.  கீழ்க்காணும் தசம விரிவுகளை விகிதமுறு எண்ணாக எழுதுக? \(2.\overline { 327 } \)

 19.  கீழ்க்காணும் தசம விரிவுகளை விகிதமுறு எண்ணாக எழுதுக? \(17.2\overline { 15 } \)

 20. \(\sqrt { 3 } \) இன் தசம விரிவைக் காண்க

 21. கொடுக்கப்பட்ட எளிய சமன்பாடுகளை தீர்க்கத் தேவையான எண்களின் வகையைக் காண்க. அட்டவணையில் வினா எண் (1) மற்றும் (2) உங்களுக்காக தீர்க்கப்பட்டுள்ளது

  வ.எண்   சமன்பாடு  தீர்வு எண்ணின் வகை 
  1 x - 7 = 17 x = 24 இயல் எண்
  2 x + 5 = 5 x = 0 முழு எண்
  3 x + 1 = 9    
  4 x + 9 = 1    
  5 7x = 19    
  6 5x = -3    
  7 x2 - 2 = 0    
 22. 3 x 5 = 15
 23. கீழ்க்கண்ட விகிதமுறா எண்களை எண் கோட்டில் குறிக்கவும் \(\sqrt { 3 } \)

 24. கீழ்க்கண்ட விகிதமுறா எண்களை எண் கோட்டில் குறிக்கவும் \(\sqrt { 6.5 } \)

 25. \(\frac { 1 }{ 11 } \) இன் தசம விரிவைப் பயன்படுத்தி\(\frac { 1 }{ 33 } \) இன் சுழல் தசம விரிவைக் காண்க. இதிலிருந்து\(\frac { 71 }{ 33 } \) தசம விரிவைத் தருவிக்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard கணிதம் Chapter 2 மெய்யெண்கள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 9th Standard Maths Chapter 2 Real Numbers Important Question Paper )

Write your Comment