இயற்கணிதம் முக்கிய வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. x3 + 6x2 + kx + 6 என்பது (x + 2) ஆல் மீதியின்றி வகுபடும் எனில, k இன் மதிப்பு என்ன?

  (a)

  -6

  (b)

  -7

  (c)

  -8

  (d)

  11

 2. 4–3x3 என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் வகை

  (a)

  மாறிலி பல்லுறுப்புக் கோவை

  (b)

  ஒருபடி பல்லுறுப்புக் கோவை

  (c)

  இருபடி பல்லுறுப்புக் கோவை

  (d)

  முப்படி பல்லுறுப்புக் கோவை

 3. 2x+5 என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம்

  (a)

  \(\frac {5}{2}\)

  (b)

  \(-\frac {5}{2}\)

  (c)

  \(\frac {2}{5}\)

  (d)

  \(-\frac {2}{5}\)

 4. p(x) = 4x –3, q(x) = 4x + 3 ஆகிய பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கற்பலன் 

  (a)

  1 – x – 8

  (b)

  16x2 – 9

  (c)

  18x3 + 12x2 – 12x – 8

  (d)

  18x3 – 12x2 + 12x + 8

 5. (y3–2)(y3 + 1) என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி

  (a)

  9

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  6

 6. கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் படிகளின் ஏறு வரிசை
  (A)–13q5 + 4q2 + 12q (B)(x2 +4 )(x2 + 9) (C)4q8 – q6 + 2 (D)-\(\frac {5}{7}\)y12+y3+y5

  (a)

  A,B,D,C

  (b)

  A,B,C,D

  (c)

  B,C,D,A

  (d)

  B,A,C,D

 7. 7 x 2 = 14
 8. பின்வரும் கோவைகளில் எவை பல்லுறுப்புக் கோவைகளாகும்? பல்லுறுப்புக் கோவை இல்லை எனில், அதற்கான காரணம் கூறுக.
  (i) \(\frac { 1 }{ { x }^{ 2 } } +3x-4\)
  (ii) x2(x-1)
  (iii) \(\frac { 1 }{ x } (x+5)\)
  (iv) \(\frac { 1 }{ { x }^{ -2 } } +\frac { 1 }{ { x }^{ -1 } } +7\)
  (v) \(\sqrt { 5 } x^{ 2 }+\sqrt { 3 } x+\sqrt { 2 } \)
  (vi) \({ m }^{ 2 }-\sqrt [ 3 ]{ m } +7m-10\)

 9. பின்வரும் கோவைகளில் எவை பல்லுறுப்புக் கோவைகளாகும்? பல்லுறுப்புக் கோவை இல்லை எனில், அதற்கான காரணம் கூறுக.
  \(\frac { 1 }{ x } (x+5)\)

 10. பின்வரும் ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக் கோவையிலும் x2 மற்றும் x-இன் கெழுக்களைக் காண்க. \({ \pi x }^{ 2 }-x+2\)

 11. f(x) = x2 - 4x + 3, எனில் f(1), f(-1), f(2), f(3) ஆகியவற்றின் மதிப்புகளகளைக் காண்க.மேலும் f(x)இன் பூச்சியங்களைக் காண்க.

 12. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவை  சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காண்க. 5x – 3 = 0
   

 13. f (y) =  6y - 3y2 + 3 என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்பைக் காண்க. y = -1 எனில்.

 14. பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளின் மூலங்கள் காண்க. x + 3 = 0

 15. 5 x 3 = 15
 16. p(x) =4x2-3x+2x3+5 மற்றும் q(x)=x2+2x+4 என்க p(x)+q(x) காண்க

 17. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் படியைக் காண்க. 3x4+9x2+27x6

 18. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளைக் கழிக்க. மேலும் கழித்து வரும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் படியைக் காண்க.
  (i) p(x)=7x2+6x-1 q(x)=6x-9
  (ii) f(y)=6y2-7y+2 g(y)=7y+y3
  (iii) h(z)=z5-6z4+z f(z)=6z2+10z-7 

 19. 2x4+4x2-3x+7 உடன் எந்தப் பல்லுறுப்புக் கோவையைக் கூட்ட 3x3 -2x2+6x+15 கிடைக்கும்?

 20. f(x) என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை g(x) ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் ஈவு மற்றும் மீதியைக் காண்க.
  f(x) = x3 + 1, g(x) = x+1

 21. 3 x 5 = 15
 22. பெருக்குக: (4x – 5), (2x2 + 3x – 6).

 23. p(x) என்பது படி 1ஐக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை மற்றும் q(x) என்பது படி 2 ஐக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை எனில் p(x) \(\times\) q(x) என்பது எவ்வகைப் பல்லுறுப்புக் கோவை?

 24. f(x) = 2x4-6x3+3x2+3x-2   என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை x2 –3x + 2 என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையால் மீதியின்றி வகுபடும் என்று நீள் வகுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தாமல் நிரூபி

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard கணிதம் Chapter 3 இயற்கணிதம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 9th Standard Maths Chapter 3 Algebra Important Question Paper )

Write your Comment