வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 11
  11 x 1 = 11
 1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள பக்க அளவுகளில் எநத அளவிற்கு முக்ககாணம் வரைய  இயலாது?

  (a)

  8.2 செ.மீ., 3.5 செ.மீ., 6.5 செ.மீ.

  (b)

  6.3 செ.மீ., 3.1 செ.மீ., 3.2 செ.மீ

  (c)

  7 செ.மீ., 8 செ.மீ., 10 செ.மீ.

  (d)

  4 செ.மீ., 6 செ.மீ., 6 செ.மீ.

 2. முக்ககாணத்தின் வெளிக்கொணம்  எநத இரு ககாணஙகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்?

  (a)

  வெளிக்கோணஙகள்

  (b)

  உள்ளெதிர்க்கோணங்கள்

  (c)

  ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள்

  (d)

  உள் கோணங்கள்

 3. நாற்கரம் ABCD இல் AB = BC மற்றும் AD = DC எனில், ககாணம் ∠BCD இன் அளவு

  (a)

  150°

  (b)

  30°

  (c)

  105°

  (d)

  72°

 4. சதுரம் ABCD இல் மூலை விட்டஙகள் AC மற்றும் BD ஆனது O இல் சந்திக்கின்றன எனில், சர்வசம முக்கோணச் சோடிகளின் எணணிக்கை

  (a)

  6

  (b)

  8

  (c)

  4

  (d)

  12

 5. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் CE || DB எனில், x0 இன் மதிப்பு

  (a)

  45°

  (b)

  30°

  (c)

  75°

  (d)

  85°

 6. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானது எது?

  (a)

  ΔABC ≅ ΔDEF

  (b)

  ΔABC ≅ ΔDEF

  (c)

  ΔABC ≅ ΔFDE

  (d)

  ΔABC ≅ ΔFED

 7. சாய் சதுரத்தின் மூலை விட்டங்கள் சமமெனில் அந்தச் சாய் சதுரம் ஒரு

  (a)

  இணைகரம் ஆனால் செவ்வகம் அல்ல

  (b)

  செவ்வகம் ஆனால் சதுரம் அல்ல

  (c)

  சதுரம்

  (d)

  இணைகரம் ஆனால் சதுரம் அல்ல

 8. நாற்கரம் ABCD இல் ∠A மற்றும் ∠B இன் இரு சம வெட்டிகள் O இல் சந்திக்கின்றன, எனில் ∠AOB இன் மதிப்பு

  (a)

  ∠C + ∠D

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 2 } (\angle C+\angle D)\).

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \angle C+\frac { 1 }{ 3 } \angle D\)

  (d)

  \(\frac { 1 }{ 3 } \angle C+\frac { 1 }{ 2 } \angle D\).

 9. ஓர் இணைகரத்தின் உள்கோணங்கள் 90° எனில், அந்த இணைகரம் ஒரு

  (a)

  சாய் சதுரம்

  (b)

  செவ்வகம்

  (c)

  சரிவகம்

  (d)

  பட்டம்

 10. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்தக் கூற்று சரியானது?

  (a)

  இணைகரத்தின் எதிர்க் கோணங்கள் சமமல்ல

  (b)

  இணைகரத்தின் அடுத்துள்ள கோணங்கள் நிரப்பிகள்

  (c)

  இணைகரத்தின் மூலை விட்டங்கள் எப்பொழுதும் சமம்.

  (d)

  இணைகரத்தின் இரு சோடி எதிர்ப் பக்கங்கள் எப்பொழுதும் சமம்

 11. முக்கோணத்தின் கோணங்கள் (3x-40)0, (x +20)0+மற்றும் (2x-10)0 எனில் x இன் மதிப்பு

  (a)

  40°

  (b)

  35°

  (c)

  50°

  (d)

  45°

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard கணிதம் Chapter 4 வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 9th Standard Maths Chapter 4 Geometry One Mark Question with Answer )

Write your Comment