வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 11
  11 x 1 = 11
 1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள பக்க அளவுகளில் எந்த அளவிற்கு முக்கோணம் வரைய  இயலாது?

  (a)

  8.2 செ.மீ., 3.5 செ.மீ., 6.5 செ.மீ.

  (b)

  6.3 செ.மீ., 3.1 செ.மீ., 3.2 செ.மீ

  (c)

  7 செ.மீ., 8 செ.மீ., 10 செ.மீ.

  (d)

  4 செ.மீ., 6 செ.மீ., 6 செ.மீ.

 2. முக்கோணத்தின் வெளிக்கொணம்  எந்த இரு கோணங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம்?

  (a)

  வெளிக்கோணஙகள்

  (b)

  உள்ளெதிர்க்கோணங்கள்

  (c)

  ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள்

  (d)

  உள் கோணங்கள்

 3. நாற்கரம் ABCD இல் AB = BC மற்றும் AD = DC எனில், கோணம் ∠BCD இன் அளவு

  (a)

  150°

  (b)

  30°

  (c)

  105°

  (d)

  72°

 4. சதுரம் ABCD இல் மூலை விட்டஙகள் AC மற்றும் BD ஆனது O இல் சந்திக்கின்றன எனில், சர்வசம முக்கோணச் சோடிகளின் எணணிக்கை

  (a)

  6

  (b)

  8

  (c)

  4

  (d)

  12

 5. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் CE || DB எனில், x0 இன் மதிப்பு

  (a)

  45°

  (b)

  30°

  (c)

  75°

  (d)

  85°

 6. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானது எது?

  (a)

  ΔABC ≅ ΔDEF

  (b)

  ΔABC ≅ ΔDEF

  (c)

  ΔABC ≅ ΔFDE

  (d)

  ΔABC ≅ ΔFED

 7. சாய்சதுரத்தின் மூலைவிட்டங்கள் சமமெனில் அந்தச் சாய்சதுரம் ஒரு _______.

  (a)

  இணைகரம் ஆனால் செவ்வகம் அல்ல

  (b)

  செவ்வகம் ஆனால் சதுரம் அல்ல

  (c)

  சதுரம்

  (d)

  இணைகரம் ஆனால் சதுரம் அல்ல

 8. நாற்கரம் ABCD இல் ∠A மற்றும் ∠B இன் இரு சம வெட்டிகள் O இல் சந்திக்கின்றன, எனில் ∠AOB இன் மதிப்பு ____.

  (a)

  ∠C + ∠D

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 2 } (\angle C+\angle D)\).

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \angle C+\frac { 1 }{ 3 } \angle D\)

  (d)

  \(\frac { 1 }{ 3 } \angle C+\frac { 1 }{ 2 } \angle D\).

 9. ஓர் இணைகரத்தின் உள்கோணங்கள் 90° எனில், அந்த இணைகரம் ஒரு _____.

  (a)

  சாய்சதுரம்

  (b)

  செவ்வகம்

  (c)

  சரிவகம்

  (d)

  பட்டம்

 10. பின்வருவனவற்றுள் எந்தக் கூற்று சரியானது?

  (a)

  இணைகரத்தின் எதிர்க் கோணங்கள் சமமல்ல .

  (b)

  இணைகரத்தின் அடுத்துள்ள கோணங்கள் நிரப்பிகள்.

  (c)

  இணைகரத்தின் மூலை விட்டங்கள் எப்பொழுதும் சமம்.

  (d)

  இணைகரத்தின் இரு சோடி எதிர்ப்பக்கங்கள் எப்பொழுதும் சமம்.

 11. முக்கோணத்தின் கோணங்கள் (3x-40)0, (x +20)0+மற்றும் (2x-10)0 எனில் x இன் மதிப்பு ______.

  (a)

  40°

  (b)

  35°

  (c)

  50°

  (d)

  45°

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard கணிதம் Chapter 4 வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 9th Standard Maths Chapter 4 Geometry One Mark Question with Answer )

Write your Comment