வடிவியல் முக்கிய வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள பக்க அளவுகளில் எநத அளவிற்கு முக்ககாணம் வரைய  இயலாது?

  (a)

  8.2 செ.மீ., 3.5 செ.மீ., 6.5 செ.மீ.

  (b)

  6.3 செ.மீ., 3.1 செ.மீ., 3.2 செ.மீ

  (c)

  7 செ.மீ., 8 செ.மீ., 10 செ.மீ.

  (d)

  4 செ.மீ., 6 செ.மீ., 6 செ.மீ.

 2. நாற்கரம் ABCD இல் AB = BC மற்றும் AD = DC எனில், ககாணம் ∠BCD இன் அளவு

  (a)

  150°

  (b)

  30°

  (c)

  105°

  (d)

  72°

 3. ஓர் இணைகரத்தின் உள்கோணங்கள் 90° எனில், அந்த இணைகரம் ஒரு

  (a)

  சாய் சதுரம்

  (b)

  செவ்வகம்

  (c)

  சரிவகம்

  (d)

  பட்டம்

 4. முக்கோணத்தின் கோணங்கள் (3x-40)0, (x +20)0+மற்றும் (2x-10)0 எனில் x இன் மதிப்பு

  (a)

  40°

  (b)

  35°

  (c)

  50°

  (d)

  45°

 5. 5 x 2 = 10
 6. பின்வரும் கோணங்களின் நிரப்புக் கோணம் காண்க (1°= 60′ நிமிடங்கள், 1′ = 60′′ வினாடிகள்)
  (i) 70°
  (ii) 27°
  (iii) 45°
  (iv) 62°32′

 7. பின்வரும் கோணங்களின் நிரப்புக் கோணம் காண்க (1°= 60′ நிமிடங்கள், 1′ = 60′′ வினாடிகள்)
  45°

 8. பின்வரும் கோணங்களின் மிகை நிரப்புக் கோணம் காண்க.
  34°

 9. x இன் மதிப்பு காண்க.

 10. சுற்று வட்டம் வரைக.
  சமபக்க முக்கோணத்தின் பக்க அளவு 7 செ.மீ.

 11. 2 x 3 = 6
 12. படத்தில், AB ஆனது CD இக்கு இணை எனில், x இன் மதிப்பு காண்க.

 13. கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கோணச் சோடிகளைக் கருத்தில் கொள்க. மேலும் அவற்றில்
  ஒவ்வொரு சோடியும் சர்வசம முக்கோணங்களா எனக் காண்க. அவை சர்வசம முக்கோணம் எனில் எப்படி? சர்வசமமாக என்ன செய்யசெய்ய வேண்டும்?

 14. 2 x 5 = 10
 15. AB = 8 செ.மீ., BC = 6 செ.மீ. மற்றும் ㄥ= 700 அளவுள்ள ABC வரைந்து, அம்முக்கோணத்தின் சுற்று வட்டம் வரைக. சுற்று வட்ட மையம் காண்க.

 16. PQ = 6 செ.மீ., ㄥQ = 60c மற்றும் QR = 7 செ.மீ. அளவுகளைக் கொண்ட ΔPQR வரைந்து அதன் குத்துக்கோட்டு மையம் காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard கணிதம் Chapter 4 வடிவியல் முக்கிய வினாத்தாள் (9th Standard Maths Chapter 4 Geometry Important Question Paper)

Write your Comment