ஆயத்தொலை வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  15 x 1 = 15
 1. புள்ளி (–3,5) ________ ஆவது காற்பகுதியில் அமையும்.

  (a)

  (b)

  II 

  (c)

  III 

  (d)

  IV 

 2. நான்காவது காற்பகுதியில்  அலமயும் ஒரு புள்ளியில் x அச்சு மறறும் y அச்சின் குறிகள்முறையே 

  (a)

  (+,+)

  (b)

  ( –, –)

  (c)

  (–, +)

  (d)

  ( +, –)

 3. புள்ளி (0, –7) ____________________ இல் அமையும்.

  (a)

  x-அச்சின் மீது

  (b)

  இரணோம் காறபகுதியில்

  (c)

  y-அச்சின் மீது

  (d)

  நான்காம் காறபகுதியில்

 4. புள்ளி (–10, 0) ____________________இல் அமையும் 

  (a)

  x-அச்சின் குறைப்  பகுதியில்

  (b)

  y-அச்சின் குறைப் பகுதியில்

  (c)

  மூன்றாவது காற்பகுதியில்

  (d)

  நான்காம் காற்பகுதியில்

 5. ஒரு புள்ளியின் y-அச்சுத தொலைவு பூச்சியம் எனில் அது எப்பொழுதும் _____ அமையும்

  (a)

  முதல் காற்பகுதியில்

  (b)

  இரணோம் காற்பகுதியில்

  (c)

  x-அச்சின் மீது

  (d)

  y-அச்சின் மீது

 6. புள்ளி M என்பது IV ஆவது காற்பகுதியில்உள்ளது. அதன் அச்சுத் தொலைவுகள்

  (a)

  (a,b)

  (b)

  (–a, b)

  (c)

  (a, –b)

  (d)

  (–a, –b)

 7. (–5, 2) மறறும் (2, –5) என்ற  புள்ளிகள் ________ அமையும் 

  (a)

  ஒரே  காற்பகுதியில்

  (b)

  முறையே II, III காற்பகுதியில்

  (c)

  முறையே II, IV காற்பகுதியில்

  (d)

  முறையே IV, II காற்பகுதியில்

 8. புள்ளிகள் O(0,0), A(3, -4), B(3, 4) மற்றும் C(0, 4) ஐக் குறித்து அவற்றை OA, AB, BC மற்றும் CO என இணைத்தால் கிடைக்கும் உருவம் ____________.

  (a)

  சதுரம்

  (b)

  செவ்வகம்

  (c)

  சரிவகம்

  (d)

  சாய்சதுரம்

 9. புள்ளிகள் P( –1, 1), Q(3,–4), R(1, –1), S(–2, –3) மற்றும் T( –4, 4) என்பன ஒரு வரைபடத் தாளில் குறிக்கப்பட்டால் நான்காவது காற்பகுதியில் அமையும் புள்ளிகள்

  (a)

  P மற்றும் T

  (b)

  Q மற்றும் R

  (c)

  மற்றும் S

  (d)

  P மற்றும் Q

 10. ஒரு புள்ளியின் y அச்சுத்தொலைவு 4 மற்றும் அப்புள்ளி y அச்சில் அமைந்தால் அப்புள்ளி.........ஆகும்

  (a)

  ( 4, 0 )

  (b)

  (0, 4)

  (c)

  (1, 4)

  (d)

  (4, 2)

 11. ( 2, 3 ) மற்றும் (1, 4 ) என்ற புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு.....

  (a)

  2

  (b)

  \(\sqrt { 56 } \)

  (c)

  \(\sqrt { 10 } \)

  (d)

  \(\sqrt { 2 } \)

 12. புள்ளிகள் A(2, 0), B(–6, 0), C(3, a–3) ஆனது x-அச்சின் மீது அமைந்தால் a இன் மதிப்பு

  (a)

  0

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  -6

 13. (x+2, 4) = (5, y–2) எனில், (x,y) இன் மதிப்பு _____

  (a)

  (7, 12)

  (b)

  (6, 3)

  (c)

  (3, 6)

  (d)

  (2, 1)

 14. Q1,Q2, Q3, Q4 என்பன கார்ட்டீசியன் தளத்தின் நான்கு புள்ளிகள் எனில்,\({ Q }_{ 2 }\cap { Q }_{ 3 }\) என்பது

  (a)

  \({ Q }_{ 1 }\cup { Q }_{ 2 }\)

  (b)

  \({ Q }_{ 2 }\cup { Q }_{ 3 }\)

  (c)

  வெற்றுக் கணம்

  (d)

  x-அச்சின் குறைப் பகுதி.

 15. ( 5, –1 ) என்ற புள்ளிக்கும் ஆதிப் புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு_________

  (a)

  \(\sqrt { 24 } \)

  (b)

  \(\sqrt { 37 } \)

  (c)

  \(\sqrt { 26 } \)

  (d)

  \(\sqrt { 17 } \)

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard கணிதம் Chapter 5 ஆயத்தொலை வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 9th Standard Maths Chapter 5 Coordinate Geometry One Mark Question with Answer Key )

Write your Comment