மெய்யெண்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது தவறு? 

  (a)

  25 இன் வர்க்கமூலம் 5 அல்லது -5

  (b)

  \(-\sqrt{25}=-5\)

  (c)

  \(\sqrt{25}=5\)

  (d)

  \(\sqrt{25}=\pm5\)

 2. \(\sqrt{640}\) இன் எளிய வடிவம் ______.

  (a)

  \(8\sqrt{10}\)

  (b)

  \(10\sqrt{8}\)

  (c)

  \(2\sqrt{20}\)

  (d)

  \(4\sqrt{5}\)

 3. \(\sqrt{80}=k\sqrt{5},\) எனில் k=?

  (a)

  2

  (b)

  4

  (c)

  8

  (d)

  16

 4. \((2\sqrt{5}-\sqrt{2})^2\) இன் சுருங்கிய வடிவம் ______.

  (a)

  \(4\sqrt{5}+2\sqrt{2}\)

  (b)

  \(22-4\sqrt{10}\)

  (c)

  \(8-4\sqrt{10}\)

  (d)

  \(2\sqrt{10}-2\)

 5. \((0.000729)^{-3\over4}\times (0.09)^{-3\over4}=\)________.

  (a)

  \({10^3\over 3^3}\)

  (b)

  \({10^5\over 3^5}\)

  (c)

  \({10^2\over 3^2}\)

  (d)

  \({10^6\over 3^6}\)

 6. ஒரு செவ்வக வடிவ வீட்டு மனையின் நீளம் மற்றும் அகலங்கள் முறையே 5 x 105 மற்றும் 4 x 104 மீட்டர் எனில், அதன் பரப்பளவு என்ன?

  (a)

  9 x 101மீ2

  (b)

  9 x 109மீ2

  (c)

  2 x 1010மீ2

  (d)

  20 x 1020மீ2

 7. 11 x 2 = 22
 8. மதிப்பிடுக:\(({1\over3})^{-2}\)

 9. பின்வருவனவற்றை 2n வடிவத்தில் எழுதுக: 32

 10. பின்வருவனவற்றை 2n வடிவத்தில் எழுதுக: \(\sqrt{8}\)

 11. பின்வருவனவற்றை 5வடிவத்தில் எழுதுக: 
  (i) 625
  (ii) \(\cfrac { 1 }{ 5 } \)
  (iii) \(\sqrt { 5 } \)
  (iv) \(\sqrt { 125 } \)

 12. மதிப்பு காண்க: 
  (i) \((49)^{1\over2}\)
  (ii) \((243)^{2\over5}\)
  (iii) \(9^{-3\over2}\)
  (iv) \((\frac { 65 }{ 125 } )^{ -2/3 }\)

 13. பின்ன அடுக்கைப் பயன்படுத்தி எழுதுக:
  (i) \(\sqrt{5}\)
  (ii) \(\sqrt [ 2 ]{ 7 } \)
  (iii) \(\left( \sqrt [ 3 ]{ 49 } \right) \)
  (iv) \(\left( \cfrac { 1 }{ \sqrt [ 3 ]{ 100 } } \right) ^{ 7 }\)

 14. கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறுடுகளை எளிய வடிவில் எழுதுக:\(\sqrt[3]{192}\)

 15. ஏறுவரிசையில் எழுதுக:\(\sqrt[3]{2},\sqrt[2]{4},\sqrt[4]{3}\)

 16. \(\sqrt[3]{40}\) மற்றும் \(\sqrt[3]{16}\) ஐப் பெருக்குக.

 17. பகுதியை விகிதப்படுத்துக.
  (i) \({7\over \sqrt{14}}\)
  (ii) \({5+\sqrt{3}\over 5-\sqrt{3}}\)

 18. கீழ்க்காண்பவற்றை அறிவியல் குறியீட்டு வடிவில் எழுதுக.(300000)x (2000)4

 19. 4 x 3 = 12
 20. பின்வருவனவற்றை ஒரே வரிசை கொண்ட முறுடுகளாக மாற்ற இயலுமா?
  (i) \(\sqrt{3}\)
  (ii) \(\sqrt[4]{3}\)

  (iii) \(\sqrt[3]{3}\)

 21. \(\sqrt{2}=1.414,\sqrt{3}=1.732,\sqrt{5}=2.236,\sqrt{10}=3.162\) எனில், கீழ்க்காண்பவற்றின் மதிப்புகளை மூன்று தசம இடத்திருத்தமாகக் காண்க.
  (i) \(\sqrt{40}-\sqrt{20}\)
  (ii) \(\sqrt{300}+\sqrt{90}-\sqrt{8}\)

 22. பகுதியை விகிதப்படுத்திச் சுருக்குக \({2\sqrt{6}-\sqrt{5}\over 3\sqrt{5}-2\sqrt{6}}\)

 23. கீழ்க்காண்பவற்றைச் சுருக்கி அறிவியல் குறியீட்டு வடிவில் எழுதுக.
  (i) (300000)x (20000)4
  (ii) \((0.000001)^{11} \div (0.005)^3\)
  (iii) \(\{ (0.00003)^6 \times (0.00005)^4\} \div \{ (0.009)^3\times (0.05)^3\}\)

 24. 2 x 5 = 10
 25. முறுடுகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் பண்புகளைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக:
  (i) \(5\sqrt{3}+18\sqrt{3}-2\sqrt{3}\)
  (ii) \(4\sqrt[3]{5}+2\sqrt[3]{5}-3\sqrt[3]{5}\)
  (iii\(3\sqrt{75}+5\sqrt{48}-\sqrt{243}\)
  (iv) \(5\sqrt[3]{40}+2\sqrt[3]{625}-3\sqrt[3]{320}\)

 26. முறுடுகளை இறங்கு வரிசையில் அமைக்க 
  (i) \(\sqrt[3]{5},\sqrt[9]{4},\sqrt[6]{3}\)
  (ii) \(\sqrt[2]{\sqrt[3]{5}},\sqrt[3]{\sqrt[4]{7}},\sqrt[]{\sqrt[]{3}}\)

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard கணிதம் - மெய்யெண்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Standard Maths - Real Numbers Model Question Paper )

Write your Comment