முதல் பருவம் மாதிரி வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  6 x 1 = 6
 1. கணம் P = {x | x ∈ Z , –1 <  x < 1} என்பது.

  (a)

  ஓருறுப்புக் கணம்

  (b)

  அடுக்குக் கணம்

  (c)

  வெற்றுக் கணம்

  (d)

  உடகணம்

 2. A∪B = A∩B, எனில்

  (a)

  A ≠ B

  (b)

  A = B

  (c)

  A ⊂ B

  (d)

  B ⊂ A

 3. n என்பது ஓர இயல் எண் எனில் \(\sqrt { n } \) என்பது

  (a)

  எப்போதும் ஓர இயல் எண்

  (b)

  எப்போதும் ஒரு விகிதமுறா எண்

  (c)

  எப்போதும் ஒரு விகிதமுறு எண்

  (d)

  ஒரு விகிதமுறு அல்லது விகிதமுறா  எண்

 4. 2x + 3 = 0 என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின மூலம்

  (a)

  \(\frac{1}{3}\)

  (b)

  \(-\frac{1}{3}\)

  (c)

  \(-\frac{3}{2}\)

  (d)

  \(-\frac{2}{3}\)

 5. முக்ககாணத்தின் வெளிக்கொணம்  எநத இரு ககாணஙகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்?

  (a)

  வெளிக்கோணஙகள்

  (b)

  உள்ளெதிர்க்கோணங்கள்

  (c)

  ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள்

  (d)

  உள் கோணங்கள்

 6. புள்ளி (0, –7) ____________________ இல் அமையும்.

  (a)

  x-அச்சின் மீது

  (b)

  இரணோம் காறபகுதியில்

  (c)

  y-அச்சின் மீது

  (d)

  நான்காம் காறபகுதியில்

 7. 4 x 1 = 4
 8. A = {அஸ்வின், முரளிவிஜய், விஜய்சங்கர், பத்ரிநாத்}.
  கோடிட்ட இ்டங்களை \(\in \) அல்லது \(\notin \) என்ற பொருத்தமான குறியிடடு நிரப்புக.
  முரளிவிஜய் _______ A.

  ()

  முரளிவிஜய் \(\in \) A.

 9. A = {அஸ்வின், முரளிவிஜய், விஜய்சங்கர், பத்ரிநாத்}.
  கோடிட்ட இ்டங்களை \(\in \) அல்லது \(\notin \) என்ற பொருத்தமான குறியிடடு நிரப்புக.
  பத்ரிநாத் _______ A.

  ()

  பத்ரிநாத் \(\in \) A.

 10. A = {0, 3, 5, 8}, B = {2, 4, 6, 10} மற்றும் C = {12, 14,18, 20} என்ற கணங்களைக் கொண்டு.
  (i) 3\(\in \) ______ 
  (ii) 14\(\in \) _______ 
  (iii) 18 _______ B.
  (iv)  4 _____ B

  ()

  (i) A
  (ii) C 
  (iii) \(\notin \)
  (iv) \(\in \)

 11. A = {0, 3, 5, 8}, B = {2, 4, 6, 10} மற்றும் C = {12, 14,18, 20} என்ற கணங்களைக் கொண்டு.
  4 _____ B

  ()

  \(\in \)

 12. 10 x 2 = 20
 13. U = {c, d, e, f, g, h, i, j} மற்றும் A = { c, d, g, j} எனில் A′ காண்க.

 14. அருகில் உள்ள படத்தில் காட்டியுள்ளபடி, வென்படம் வரைந்து, பின்வரும் கணச் செயல்களை வென்படத்தில் குறிக்கவும்.

  (A ∪ B)′

 15. பின்வருவனவற்றின் அடுக்குக் கணத்தைக் காண்க.
  B = {1, 2, 3}

 16. பின்வரும் விகிதமுறு எண்களை தசம வடிவில் எழுதுக 
  (i) \(2\over 3\)
  (ii) \(47\over 99\)
  (iii) \(-{16\over 45}\)

 17. பின்வரும் ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக் கோவையிலும் x2 மற்றும் x-இன் கெழுக்களைக் காண்க. \({ x }^{ 2 }-\frac { 7 }{ 2 } x+8\)

 18. பின்வரும் வரைபடங்களால் குறிக்கப்படும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கையை க் காண்க:

 19. x இன் மதிப்பு காண்க.

 20. சுற்று வட்டம் வரைக.
  இரு சமபக்கச் செங்கோண முக்கோணத்தின் சமபக்கங்களின் நீளங்கள் 6 செ.மீ

 21. கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எவை இணைகரம் அல்லது இணைகரம் அல்ல எனக் காண்க.

 22. பின்வரும் புள்ளிகள் எந்தக் காற்பகுதியில் அமையும்?(2, 5)

 23. 5 x 3 = 15
 24. 500 மகிழுந்து உரிமையாளர்களைப் பற்றிய ஆய்வில், 400 பேர் மகிழுந்து A ஐயும் 200 பேர்  மகிழுந்து B ஐயும், 50 பேர் இரு வகையான மகிழுந்துகளையும் வைத்துள்ளனர எனில் இது சரியான தகவலா?

 25. \(\sqrt { 9.3 } \)ஐ எண் கோட்டில் குறிக்கவும்

 26. p(x) =4x2-3x+2x3+5 மற்றும் q(x)=x2+2x+4 என்க p(x)+q(x) காண்க

 27. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளை வகுத்து ஈவு மற்றும் மீதியைக் காண்க (–18z + 14z2 + 24z3 +18)÷(3z-4)

 28. கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கோணச் சோடிகளைக் கருத்தில் கொள்க. மேலும் அவற்றில்
  ஒவ்வொரு சோடியும் சர்வசம முக்கோணங்களா எனக் காண்க. அவை சர்வசம முக்கோணம் எனில் எப்படி? சர்வசமமாக என்ன செய்யசெய்ய வேண்டும்?

 29. 3 x 5 = 15
 30. A மற்றும் B ஆகிய இரு கணங்கள் n(A – B) = 32 + x, n(B – A) = 5x மற்றும் n(A∩B) = x. என அமைகின்றன. இத்தரவினை வெண்படம் மூலம் குறிக்கவும். n(A) = n(B), எனில் x இன் மதிப்பைக் காண்க.

 31. கீழ்க்கண்டவற்றுக்கிடையே எவையேனும் இரு விகிதமுறா எண்களைக் காண்க \(\frac { 6 }{ 7 } \) மற்றும் \(\frac { 12 }{ 13 } \)

 32. புள்ளிகள் A(–1, 1), B(1,3) மற்றும் C(3, a), மேலும் AB = BC எனில் ‘a’ இன் மதிப்பைக் காண்க

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard கணிதம் முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Maths Term 1 Model Question Paper )

Write your Comment