இயற்கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 12
  12 x 1 = 12
 1. x3 + 6x2 + kx + 6 என்பது (x + 2) ஆல் மீதியின்றி வகுபடும் எனில, k இன் மதிப்பு என்ன?

  (a)

  -6

  (b)

  -7

  (c)

  -8

  (d)

  11

 2. 2x + 3 = 0 என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின மூலம்

  (a)

  \(\frac{1}{3}\)

  (b)

  \(-\frac{1}{3}\)

  (c)

  \(-\frac{3}{2}\)

  (d)

  \(-\frac{2}{3}\)

 3. 4–3x3 என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் வகை

  (a)

  மாறிலி பல்லுறுப்புக் கோவை

  (b)

  ஒருபடி பல்லுறுப்புக் கோவை

  (c)

  இருபடி பல்லுறுப்புக் கோவை

  (d)

  முப்படி பல்லுறுப்புக் கோவை

 4. x3 – x2 என்பது ஒரு _________ ஆகும்.

  (a)

  ஓருறுப்புக் கோவை

  (b)

  ஈருறுப்புக் கோவை

  (c)

  மூவுறுப்புக் கோவை

  (d)

  மாறிலி பல்லுறுப்புக் கோவை

 5. x51 + 51 என்பது x + 1, ஆல் வகுக்கப்பட்டால் கிடைக்கும் மீதி

  (a)

  0

  (b)

  1

  (c)

  49

  (d)

  50

 6. 2x+5 என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம்

  (a)

  \(\frac {5}{2}\)

  (b)

  \(-\frac {5}{2}\)

  (c)

  \(\frac {2}{5}\)

  (d)

  \(-\frac {2}{5}\)

 7. p(x) = x3 – x2 – 2, q(x) = x2–3x+ 1 ஆகிய பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் கூடுதல்

  (a)

  x3 – 3x – 1

  (b)

  x3 + 2x2 – 1

  (c)

  x3 – 2x2 – 3x

  (d)

  x3 – 2x2 + 3x –1

 8. p(x) = 4x –3, q(x) = 4x + 3 ஆகிய பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கற்பலன் 

  (a)

  1 – x – 8

  (b)

  16x2 – 9

  (c)

  18x3 + 12x2 – 12x – 8

  (d)

  18x3 – 12x2 + 12x + 8

 9. p(x) = x3 – ax2 + 6x – a என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை (x – a) என்ற கோவையால் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி

  (a)

  –5a

  (b)

  \(\frac {1}{5}\)

  (c)

  5

  (d)

  5a

 10. தானியங்கி மூவுருளி (Auto) வாடகை மூன்று கிலோமீட்டருக்கு ரூ 25 எனவும் மேலும் வரும் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்குரூ 12 எனவும் வரையறுக்கப்படுகிறது. கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக் கோ வைச் சமன்பாடுகளில் இது எந்த உறவினைக் குறிக்கிறது? மொத்தத் தொகை ரூ c எனவும், பயணம் செய்த தூரம் n கிலோமீட்டர் எனவும் குறிக்க

  (a)

  c = 25 + n

  (b)

  c = 25 + 12n

  (c)

  c = 25 + (n–3)12

  (d)

  c = (n–3)12

 11. (y3–2)(y3 + 1) என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி

  (a)

  9

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  6

 12. கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் படிகளின் ஏறு வரிசை
  (A)–13q5 + 4q2 + 12q (B)(x2 +4 )(x2 + 9) (C)4q8 – q6 + 2 (D)-\(\frac {5}{7}\)y12+y3+y5

  (a)

  A,B,D,C

  (b)

  A,B,C,D

  (c)

  B,C,D,A

  (d)

  B,A,C,D

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard கணிதம் Unit 3 இயற்கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 9th Standard Maths Unit 3 Algebra One Mark Question and Answer )

Write your Comment