10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தின் Book back 2 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I

10th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. மூவர் கூட்டு நாடுகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக

 2. மன்றோ கோட்பாட்டை விளக்குக.

 3. ஹிட்லர் ஜெர்மனி மக்களின் ஆதரவை எவ்வாறு பெற்றார்?

 4. மாவோவின் நீண்ட பயணம் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

 5. ஒடுக்கப்பட்டோரின் நலன்களுக்காகப் போராடிய அய்யன்காளியின் பாத்திரத்தை மதிப்பீடு செய்க.

 6. இந்திய திட்டநேரத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி கூறு

 7. பருவக் காற்று குறித்து ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக

 8. ’வேளாண்மை’–வரையறு

 9. கனிமங்கள் மற்றும் அதன் வகைகள் யாவை?

 10. இரயில் போக்குவரத்தின் நன்மைகள் ஏதேனும் நான்கினை எழுதுக

*****************************************

Reviews & Comments about 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தின் Book back 2 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I (10th Standard Tamil Medium Social Science Subject Book back 2 Mark Questions with Solution Part - I) updated Book back Questions

Write your Comment