10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தின் Book back 5 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - II

10th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. லெனின் தலைமையிலான ரஷ்யப் புரட்சியின்போக்கினை விளக்குக.

 2. தென் ஆப்பிரிக்க தேசிய அரசியலின் எழுச்சி, வளர்ச்சி குறித்து விவரிக்கவும்.

 3. இரண்டாம் உலகப்போரின் விளைவுகளை ஆய்வு செய்க.

 4. அரேபியர்களுக்கும் இஸ்ரேலியர்களுக்கு மிடையே மூண்ட 1967 மற்றும் 1973ஆம் ஆண்டு போர்களைப் பற்றி ஒரு கட்டுரைரை வரைக.

 5. மீட்பியக்கத்தின் பங்களிப்பை சமயச் சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்களிப்போடு ஒப்பிட்டும் வேறுபடுத்தியும் காட்டுக.

 6. தீபகற்ப ஆறுகளைப் பற்றி விவரி

 7. இந்திய காடுகள் பற்றி விவரிக்கவும் 

 8. தீவிர வேளாண்மை மற்றும் தோட்ட வேளாண்மையின் பண்புகளை வெளிக் கொணர்க.

 9. ஹீக்ளி ஆற்று பகுதியில் சணல் தொழிலகங்கள் செறிந்து காணப்படுவதற்கான காரணிகளை விளக்குக.

 10. இந்தியாவின் மக்கள் பரவல் மற்றும் மக்களடர்த்தியை விவரிக்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தின் Book back 5 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - II (10th Standard Tamil Medium Social Science Subject Book back 5 Mark Questions with Solution Part - II)

Write your Comment