10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடம் தமிழ்நாடு - மானுட புவியியல் Book Back 5 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I

10th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 25
  5 x 5 = 25
 1. தமிழ்நாட்டின் தோட்ட வேளாண்மை பற்றி விளக்குக.

 2. தமிழ்நாட்டின் நீர் ஆதாரங்களைப் பற்றி எழுதவும்.

 3. தமிழ்நாட்டின் கனிம பரவலை விவரி.

 4. தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு போக்குவரத்து முறைகளை விவரி.

 5. சாலைப் பாதுகாப்பு விதிகள் பற்றி எழுதவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடம் தமிழ்நாடு - மானுட புவியியல் Book Back 5 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I (10th Standard Tamil Medium Social Science Subject Human Geography of Tamil Nadu Book back 5 Mark Questions with Solution Part - I) updated Book back Questions

Write your Comment