" /> -->

மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  2 x 1 = 2
 1. பரிணாமத்தின் வழிமுறை ________ 

  (a)

  நேரடியானது

  (b)

  மறைமுகமானது

  (c)

  படிப்படியானது

  (d)

  விரைவானது

 2. தான்சானியா ________ கண்டத்தில் உள்ளது.

  (a)

  ஆசியா

  (b)

  ஆப்பிரிக்கா

  (c)

  அமெரிக்கா

  (d)

  ஐரோப்பா

 3. 3 x 1 = 3
 4. பழங்கால மனிதர்களின் முதன்மையான தொழில்கள் _______ மற்றும் _______ ஆகும்.

  ()

  வேட்டையாடுதல், உணவு சேகரித்தல்

 5. _______ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட .நிகழ்வு விவசாயத்தை எளிதாக்கியது.

  ()

  (ஏர்) கலப்பை

 6. பாறை ஓவியங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள _____ என்னுமிடத்தில் காணப்படுகின்றன.

  ()

  பொரிவரை-கரிக்கையூர்

 7. 3 x 1 = 3
 8. நாணயங்களை ஆராய்வதற்கான துறை மானுடவியல் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 9. ஹோமோ எரக்டஸ் மனிதர்களுக்கு நெருப்பு குறித்த அறிவு இருந்தது.

  (a) True
  (b) False
 10. மனிதர்களின் முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு சக்கரம் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 11. 3 x 2 = 6
 12. அகழாய்வில் கிடைக்கும் பொருட்களின் காலத்தை அறிய என்ன முறை பயன்படுகிறது?

 13. தொடக்க கால மனிதர்கள் எங்கு வாழ்ந்தார்கள்?

 14. மனிதர்கள் எப்போது ஒரே இடத்தில் குடியேறி வாழ ஆரம்பித்தார்கள்?

 15. 3 x 2 = 6
 16. கோடரிகள் ஏன் உருவாக்கப்பட்டன?

 17. தொல்லியல் என்பதை எவ்வாறு வரையறுப்பாய்?

 18. பழங்காலம் முதல் நவீன காலம் வரை சக்கரம் வகித்து வரும் முக்கியத்துவம்.

 19. 1 x 10 = 10
 20. இந்திய வரைபடத்தில் கீழ்க்கண்ட இடங்களைக் குறிக்கவும்.
  1. ஆதிச்சநல்லூர்
  2. அத்திரம்பாக்கம்
  3. பிம்பேட்கா
  4. ஹன்சகை பள்ளத்தாக்கு
  5. லோத்தல்

*****************************************

Reviews & Comments about 6th சமூக அறிவியல் Chapter 2 மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி Book Back Questions ( 6th Social Science Chapter 2 Human Evolution Book Back Question )

Write your Comment