" /> -->

மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 11
  2 x 1 = 2
 1. பரிணாமத்தின் வழிமுறை ________ 

  (a)

  நேரடியானது

  (b)

  மறைமுகமானது

  (c)

  படிப்படியானது

  (d)

  விரைவானது

 2. தான்சானியா ________ கண்டத்தில் உள்ளது.

  (a)

  ஆசியா

  (b)

  ஆப்பிரிக்கா

  (c)

  அமெரிக்கா

  (d)

  ஐரோப்பா

 3. 5 x 1 = 5
 4. தான்சானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால மனிதர்களின் காலடித்தடங்களை _______ உலகின் பார்வைக்குக் கொண்டுவந்தார்கள்.

  ()

  மானிடயியலாளர்கள்

 5. பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், நம் முன்னோர்கள் _______ வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள்.

  ()

  நாடோடி

 6. பழங்கால மனிதர்களின் முதன்மையான தொழில்கள் _______ மற்றும் _______ ஆகும்.

  ()

  வேட்டையாடுதல், உணவு சேகரித்தல்

 7. _______ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட .நிகழ்வு விவசாயத்தை எளிதாக்கியது.

  ()

  (ஏர்) கலப்பை

 8. பாறை ஓவியங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள _____ என்னுமிடத்தில் காணப்படுகின்றன.

  ()

  பொரிவரை-கரிக்கையூர்

 9. 4 x 1 = 4
 10. நாணயங்களை ஆராய்வதற்கான துறை மானுடவியல் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 11. ஹோமோ எரக்டஸ் மனிதர்களுக்கு நெருப்பு குறித்த அறிவு இருந்தது.

  (a) True
  (b) False
 12. மனிதர்களின் முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு சக்கரம் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 13. மனிதர்களால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட முதல் விலங்கு ஆடு.

  (a) True
  (b) False

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 2 மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 6th Social Science Chapter 2 Human Evolution One Mark Question Paper )

Write your Comment