" /> -->

மக்களாட்சி Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  2 x 1 = 2
 1. ஆதிமனிதன்_________ பகுதியில் குடியே றி விவசாயம் செய்யத் தொடங்கினான் 

  (a)

  சமவெளி

  (b)

  ஆற்றோரம்

  (c)

  மலை   

  (d)

  குன்று

 2. உலக மக்களாட்சி தினம்______  ஆகும்

  (a)

  செபப்டம்பர் 15

  (b)

  அக்டோபர் 15

  (c)

  நவம்பர் 15

  (d)

  டிசம்பர் 15

 3. 2 x 1 = 2
 4. நேரடி மக்களாட்சியை ச் செயல்படுத்தும் நாடு________   

  ()

  சுவிட்சர்லாந்து 

 5. நம் நாட்டில்_______  மக்களாட்சி செயல்படுகிறது

  ()

  பிரதிநிதித்துவ 

 6. 3 x 2 = 6
 7. மக்களாட்சி என்றால் என்ன?

 8. நேரடி மக்களாட்சி – வரையறு

 9. நம் அரசமைப்புச் சட்டத்தின் சிறப்புகளாக நீ புரிந்து கொள்வன யாவை ?

 10. 1 x 5 = 5
 11. நேரடி மக்களாட்சி, பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி – ஒப்பீடு செ ய்து, வேறுபாடுகளை அறியவும்

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Social Science - மக்களாட்சி Book Back Questions ( 6th Social Science - Democracy Book Back Questions )

Write your Comment