பொருளியல் - ஓர் அறிமுகம் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. தானியங்களை உற்பத்தி செய்பவர்கள்____________. 

  ()

  முதல் நிலைத் தொழில் புரிவோர்

 2. 'தேன் சேகரித்தல்' என்பது____________தொழில்.

  ()

  முதல் நிலைத்

 3. மூலப்பொருட்களைப் பயன்பாட்டுப் பொருட்களாக மாற்றுவது____________ எனப்படும்.

  ()

  இரண்டாம் நிலைத்த தொழில்

 4. காந்தியடிகளின் கூற்றுப்படி, கிராமங்கள் நம் நாட்டின்________________.

  ()

  முதுகெலும்பு ஆகும்.

 5. தமிழ்நாட்டில் _______________சதவீத மக்கள் நகரங்களில் வாழ்கின்றனர்.

  ()

  47%   

 6. 5 x 2 = 10
 7. சந்தை வரையறு.

 8. பண்டமாற்றுமுறை என்றால் என்ன?

 9. வணிகம் என்றால் என்ன?

 10. நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் குடியிருப்புகள் வளர்ச்சியடைதற்கான கரணம் என்ன?

 11. நகரங்களை மையமாகக் கொண்டு இயங்கும் தொழில்கள் எவை?

 12. 3 x 5 = 15
 13. உனது மாவட்டத்தில் நடைபெறும் முக்கிய முதல்நிலைத் தொழில்களைப் பட்டியலிடுக.

 14. மூலப்பொருள் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் எவ்வாறு தொழிற்சாலைகள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன?

 15. நகரங்களின் அம்சங்களாக நீ அறிவன யாவை? 

*****************************************

Reviews & Comments about 6th சமூக அறிவியல் - பொருளியல் - ஓர் அறிமுகம் Book Back Questions ( 6th Social Science - Economics-an Introduction Book Back Questions )

Write your Comment