" /> -->

புவி மாதிரி Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. புவியின் வடிவம்

  (a)

  சதுரம்

  (b)

  செவ்வகம்

  (c)

  ஜியாய்டு

  (d)

  வட்டம்

 2. 23½° வ அட்சக்கோடு இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  மகரரேகை 

  (b)

  கடகரேகை 

  (c)

  ஆர்க்டிக் வட்டம்

  (d)

  அண்டார்டிக் வட்டம்

 3. 1.புவி கோள வடிவமாகக் காணப்படுகிறது.
  2.புவியின் வடிவம், ஜியாய்டு என அழைக்கப்படுகிறது.
  3.புவி தட்டையான வடிவத்தில் உள்ளது.
  மேற்கூறிய கூற்றுகளில் சரியானவற்றை, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளைப் பயன்படுத்திக் கண்டறிக.

  (a)

  1 மற்றும் 3 சரி

  (b)

  2 மற்றும் 3 சரி

  (c)

  1 மற்றும் 2 சரி

  (d)

  1, 2 மற்றும் 3 சரி

 4. 3 x 1 = 3
 5. பெருவட்டம் என அழைக்கப்படும் அட்சக்கோடு ______________.

  ()

  நிலநடுக்கோடு 

 6. புவியில் 90° அட்சங்கள் ________ என அழைக்கப்படுகின்றன.

  ()

  துருவங்கள் 

 7. உலகின் நேர மண்டலங்களின் எண்ணிக்கை ______________.

  ()

  24

 8. 4 x 1 = 4
 9. 0° அட்சக்கோடு

 10. (1)

  நிலநடுக்கோடு 

 11. 0° தீர்க்கக்கோடு

 12. (2)

  கிரீன்விச் 

 13. 180° தீர்க்கக்கோடு

 14. (3)

  பன்னாட்டு தேதிக்கோடு 

 15. 90°அட்சக்கோடு

 16. (4)

  துருவம் 

  1 x 2 = 2
 17. புவியின் முப்பரிமாண மாதிரி.

 18. 2 x 2 = 4
 19. வடதுருவம், தென்துருவம், நிலநடுக்கோடு, பன்னாட்டு தேதிக்கோடு

 20. வெப்பமண்டலம், நேரமண்டலம், மிதவெப்ப மண்டலம், குளிர்மண்டலம்

 21. 2 x 2 = 4
 22. தலநேரம் என்பது என்ன?

 23. அட்சக்கோடுகள், தீர்க்கக்கோடுகள் என்பன யாவை?

 24. 2 x 5 = 10
 25. புவி மாதிரியின் பயன்கள் யாவை?

 26. இந்தியாவின் திட்டநேரத்தைப் பற்றி விளக்குக

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Social Science - புவி மாதிரி Book Back Questions ( 6th Social Science - Globe Book Back Questions )

Write your Comment