" /> -->

மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. பௌத்த நூல்களின் பெயர் என்ன?

  (a)

  அங்கங்கள்

  (b)

  திரிபிடகங்கள்

  (c)

  திருக்குறள்

  (d)

  நாலடியார்

 2. மூன்றாம் பௌத்தசபை எங்குக் கூட்டப்பட்டது?

  (a)

  ராஜகிரகம்

  (b)

  வைசாலி

  (c)

  பாடலிபுத்திரம்

  (d)

  காஷ்மீர்

 3. புத்தர் தனது முதல் போதனை உரையை எங்கு நிகழ்த்தினார்?

  (a)

  லும்பினி

  (b)

  சாரநாத்

  (c)

  தட்சசீலம்

  (d)

  புத்தகயா

 4. 4 x 1 = 4
 5. மகாவீரரின் கோட்பாடு _______________ என்று அழைக்கப்பப்படுகிறது.

  ()

  திரி ரத்தினங்கள்

 6. பெளத்தத்தை நிறுவியவர் ______________ ஆவார்.

  ()

  கௌதம புத்தர்

 7. காஞ்சிபுரத்திலுள்ள, திருப்பருத்திக்குன்றம் என்னும் கிராமம் ஒரு காலத்தில் _____________ என்று அழைக்கப்பட்டது.

  ()

  ஜைனக் காஞ்சி

 8. _______________ என்பது புத்தரின் உடல் எச்சங்கள் மீது கட்டப்பட்டவனாவாகும்.

  ()

  ஸ்தூபி

 9. 3 x 1 = 3
 10. கெளதம சுவாமி, மகாவீரரின் போதனைகளைத் தொகுத்தார்.

  (a) True
  (b) False
 11. விகாரைகள் என்பன கோவில்களாகும்.

  (a) True
  (b) False
 12. அசோகர் பெளத்த மதத்தைப் பின்பற்றினார்.

  (a) True
  (b) False
 13. 5 x 1 = 5
 14. அங்கங்கள்

 15. (1)

  வர்த்தமானா

 16. மகாவீரர்

 17. (2)

  துறவிகள்

 18. புத்தர்

 19. (3)

  சமண நூல்

 20. சைத்யா

 21. (4)

  சாக்கியமுனி

 22. பிட்சுக்கள்

 23. (5)

  பௌத்தக் கோவில்கள்

  3 x 5 = 15
 24. பெளத்தத்தின் எட்டு நெறிகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

 25. பெளத்தத்தின் நன்கு பேருண்மைகளை எடுத்துரைக்கவும்.

 26. கர்மா -ஒரு மனிதனின் செயல்கள். ஏதாவது 10 நல்ல செயல்களைக் குறிப்பிடுக. 

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard சமூக அறிவியல் - மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும் Book Back Questions ( 6th Social Science - Great Thinkers And New Faiths Book Back Questions )

Write your Comment