வரலாறு என்றால் என்ன? இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  2 x 2 = 4
 1. நாட்குறிப்பு எழுதுவதன்  பயன்கள் இரண்டைக் கூறு.

 2. ஏதேனும் ஒரு காப்பியத்தின் பெயரை எழுது.

 3. 8 x 2 = 16
 4. வரலாறு என்றால் என்ன?

 5. வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தைப் பற்றி அறிய உதவும் சான்றுகள் எவை?

 6. அருங்காட்சியகத்தின் பயன்கள் யாவை?

 7. பாறைகளில் ஓவியங்கள் ஏன் வரையப்பட்டன?

 8. பழைய கற்கால மனிதனின் வாழ்க்கை முறையைத் தற்கால வாழ்க்கை முறையோடு ஒப்பிட்டுப் பார்.

 9. கற்கால மக்களின் வாழ்க்கை முறையை அறிய விதம் பிற ஆதாரங்கள் யாவை?

 10. சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் சிலவற்றைக் குறிப்பிடுக.

 11. வரலாற்றின் தொடக்க காலம் என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 6th சமூக அறிவியல் - வரலாறு என்றால் என்ன? இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Social Science - HIS - What is History? Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment