" /> -->

வளங்கள் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. கரும்பிலிருந்து ______________ தயாரிக்கப்படுகிறது.

  ()

  சர்க்கரை

 2. வளங்களை _________________ கையாளுதல் வளங்களின் பாதுகாப்பு எனப்படுகிறது.

  ()

  கவனமாகக்

 3. தற்போது பயன்படுத்தப்படும் வளங்கள் ________________ வளங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  ()

  கண்டறியப்பட்ட

 4. இயற்கை வளங்களைச் சேகரித்தல் _____________ எனப்படுகிறது. 

  ()

  முதல்நிலைச் செயல்பாடு

 5. 3 x 2 = 6
 6. கண்டறியப்பட்ட வளங்கள் என்றால் என்ன?

 7. உயிரற்ற வளங்களை வரையறு.

 8. நிலையான வளர்ச்சி என்றால் என்ன?

 9. 2 x 5 = 10
 10. வளத்திட்டமிடல் என்றால் என்ன? அதன் அவசியம் என்ன?

 11. முதல்நிலை, இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலைச் செயல்பாடுகளை விவரி.

 12. 1 x 10 = 10
 13. இந்திய புறவரி நிலவரைபடத்தில் கீழ் கண்டவற்றை குறிக்கவும் 
  1. நெய்வேலி
  2. வங்காள விரிகுடா
  3. அரபிக்கடல்
  4. தமிழக காடுகள்
  5. இந்தியப் பெருங்கடல்
  6. சேலத்தில் உள்ள கஞ்சமலை இரும்புச் சுரங்கம்

*****************************************

Reviews & Comments about 6th சமூக அறிவியல் - வளங்கள் Book Back Questions ( 6th Social Science - Resources Book Back Questions )

Write your Comment