" /> -->

சாலை பாதுகாப்பு Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  5 x 2 = 10
 1. சாலை பாதுகாப்பு குறித்த முழக்கங்களை எழுதவும்

 2. கீழே கொடுக்கபப்ட்டுள்ள குறியீடுகளை அடையாளம் காண்க.

 3. 2017 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட விபத்துகள் குறித்த தகவல்களை கொண்டு கலந்துரையாடல் நடத்தவும்

 4. விவாதம் - தலைக் கவசம் அணிதல் அவசியமானதா அல்லது அவசியமற்றதா?

 5. சாலை பாதுகாப்பு குறித்த சுவரரொட்டிகள் தயாரிக்கவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th சமூக அறிவியல் - சாலை பாதுகாப்பு Book Back Questions ( 6th Social Science - Road Safety Book Back Questions )

Write your Comment