" /> -->

முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

    Reg.No. :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
    6 x 5 = 30
  1. கோயில் நகரம் - குறிப்பு வரைக.

  2. உட்புற மற்றும் வெளிப்புறக் கோள்கள் - வேறுபடுத்துக.

  3. படத்தை பார்த்து விடையளிக்கவும்

    i) சூரியனுக்கு அருகாமையில் உள்ள கோள் எது?
    ii) பெரியதான கோள் எது?
    iii) சூரியனிடமிருந்து தொலைவில் உள்ள கோள் எது?
    iv) செந்நிறக் கோள் எது?

  4. பசிபிக் பெருங்கடலின் சிறப்பம்சங்களை விளக்குக.

  5. இந்தியா "வேற்றுமையில் ஒற்றுமை" என்ற நாடாக இருப்பினும் நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டுளோம் - கலந்துரையாடுக.

  6. பாகுபாட்டிற்கான ஏதேனும் இரண்டு வகைகளை எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th சமூக அறிவியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Social Science - Term 1 Five Mark Model Question Paper )

Write your Comment