பேரரசுகளின் காலம்: குப்தர், வர்த்தனர் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் ________ ஆவார்.

  (a)

  முதலாம் சந்திரகுப்தர்

  (b)

  ஸ்ரீ குப்தர்

  (c)

  விஷ்ணு கோபர் 

  (d)

  விஷ்ணுகுப்தர்

 2. பிரயாகை மெய்கீர்த்தியை இயற்றியவர் ________ ஆவார்

  (a)

  காளிதாசர் 

  (b)

  அமரசிம்மர்

  (c)

  ஹரிசேனர்

  (d)

  தன்வந்திரி

 3. வங்காளத்தின் கெளட  அரசர் _______

  (a)

  சசாங்கர்

  (b)

  மைத்திரகர்

  (c)

  ராஜ வர்த்தனர்

  (d)

  இரண்டாம் புலிகேசி

 4. குப்த அரசர்கள் வெளியிட்ட தங்க நாணயங்கள் சுட்டிக் காட்டுவது -

  (a)

  நாட்டில் தங்கச் சுரங்கங்கள் இருந்ததை

  (b)

  தங்க வேலை செய்யும் திறனை மக்கள் பெற்றிருந்ததை

  (c)

  அரசாட்சி செழிப்பாக இருந்ததை

  (d)

  மன்னர்களின் ஆடம்பர இயல்பை

 5. குப்தர்களின் காலம் எதனால் நினைவில் கொள்ளப்படுகிறது?

  (a)

  கலை, இலக்கியத் துறைகளில் ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சி

  (b)

  தென்னிந்தியப் படையெழுச்சி

  (c)

  ஹூணர்களின் படையெடுப்பு

  (d)

  மதசகிப்புத்தன்மை

 6. 5 x 2 = 10
 7. ‘கவிராஜா’ என்ற பட்டம் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? ஏன்?

 8. அரசர்களின் தெய்வீக உரிமைக் கோட்பாட்டை விளக்குக

 9. உலோகவியலில் குப்தர்களின் சாதனைகளை எடுத்துக் கூறுக.

 10. ஹூணர்கள் என்போர் யார்?

 11. ஹர்ஷர் எழுதிய நூற்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

 12. 5 x 2 = 10
 13. மெய்க்கீர்த்தி பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 14. சமுத்திரகுப்தரின் படையெடுப்புகள் குறித்து எழுதுக.

 15. கட்டடக்கலைக்குக் குப்தர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பு பற்றி எழுதுக.

 16. ஹர்ஷரை ஒரு கவிஞராகவும் நாடக ஆசிரியராகவும் மதிப்பீடு செய்யவும்.

 17. குப்தர்கள் காகாலத்தில் கணிதம், வானியல் ஆகிய துறைகளில் இந்திய அறிவியல் அறிஞர்கள் சாதித்ததென்ன?

 18. 1 x 5 = 5
 19. தோரமானர் என்பது யார்? குப்தப் பேரரசின் முக்கிய அரசு 
  அஸ்வமேத யாகம் நடத்திய 
  குப்த அரசர்களின் பெயர்களைக்
  குறிப்பிடுக.
  சந்திர, சூரிய கிரகணங்கள் குறித்து 
  விளக்கிய புத்தகத்தின் பெயர் என்ன?
  நாணயங்களில் இடம் பெற்ற 
  முதல் குப்த அரசரின் பெயர் 
  என்ன?
  சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சி குறித்து 
  அறிந்த கொள்ள உதவும் மிக 
  முக்கியமான சான்று எது?
  தொடக்கத்தில் ஹர்ஷர் 
  _______ வழிபட்டார்.
  ஹர்ஷரின் காலத்தில் _________ 
  பல்கலைக்கழகம் அதனுடைய புகழின் 
  உச்சத்தை எட்டியது.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th சமூக அறிவியல் - பேரரசுகளின் காலம் குப்தர், வர்த்தனர் Book Back Questions ( 6th Social Science - The Age Of Empires: Guptas And Vardhanas Book Back Questions )

Write your Comment