" /> -->

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. அரசமைப்புத் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் _________

  (a)

  ஜனவரி 26

  (b)

  ஆகஸ்டு 15

  (c)

  நவம்பர் 26

  (d)

  டிசம்பர் 9

 2. அரசமைப்புச் சட்டத்தில் இதுவரை _________ சட்டத்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

  (a)

  101

  (b)

  100

  (c)

  78

  (d)

  46

 3. இஃது அடிப்படை உரிமை அன்று _________ 

  (a)

  சுதந்திர உரிமை

  (b)

  சமத்துவ உரிமை

  (c)

  ஒட்டுரிமை

  (d)

  கல்வி பெறும் உரிமை

 4. இந்தியக் குடிமக்களின் வாக்குரிமைக்கான வயது_________ 

  (a)

  14

  (b)

  18

  (c)

  16

  (d)

  21

 5. 3 x 1 = 3
 6. இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் தந்தை என போற்றப்படுபவர்_____________.

  ()

  அண்ணல் அம்பேத்கார்

 7. நம் அரசமைப்புச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள்_______________.

  ()

  ஜனவரி 26, 1950

 8. நம் அடிப்படை உரிமைகளை உறுதிசெய்யவும் பாதுகாக்கவும் செய்வது _____________ ஆகும்.

  ()

  உச்ச நீதிமன்றம்

 9. 4 x 1 = 4
 10. சுதந்திர தினம்

 11. (1)

  நவம்பர் 26

 12. குடியரசு தினம்

 13. (2)

  ஏப்ரல் 1

 14. இந்திய அரசமைப்பு தினம்

 15. (3)

  ஆகஸ்ட்டு 15

 16. அனைவருக்கும் கல்வி உரிமை

 17. (4)

  ஜனவரி 26

  1 x 4 = 4
 18. அரசமைப்புச் சபை
  1. அரசமைப்பு நிர்ணய சபை எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது?
  2. வரைவுக்குழுவில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்?
  3. அரசமைப்பு நிர்ணய சபையில் பங்கேற்ற பெண் உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர்?
  4. அரசமைப்புச் சட்ட உருவாக்கம் எப்போது முடிவடைந்தது?

 19. 3 x 5 = 15
 20. ஜனவரி 26 குடியரசு தினமாக ஏன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது?

 21. நீ செய்ய விரும்பும் கடமைகளைப்  பட்டியலிடுக.

 22. முகப்புரை என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 6th சமூக அறிவியல் - இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் Book Back Questions ( 6th Social Science - The Constitution Of India Book Back Questions )

Write your Comment