" /> -->

பேரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. புவி தன் அச்சில் சுழல்வதை இவ்வாறு அழைக்கிறோம்

  (a)

  சுற்றுதல்

  (b)

  பருவகாலங்கள்

  (c)

  சுழல்தல்

  (d)

  ஓட்டம்

 2. மனிதன் தன் காலடியைப் பதித்துள்ள ஒரே விண்பொருள்

  (a)

  செவ்வாய்

  (b)

  சந்திரன்

  (c)

  புதன்

  (d)

  வெள்ளி

 3. எந்த கோளால் தண்ணீரில் மிதக்க இயலும்?

  (a)

  வியாழன்

  (b)

  சனி

  (c)

  யுரேனஸ்

  (d)

  நெப்டியூன்

 4. 4 x 1 = 4
 5. கோள் என்ற வார்த்தையின் பொருள் _________.

  ()

    சுற்றி வருபவர்

 6. நிலநடுக்கோடு சூரியனை நேராகச் சந்திக்கும் நாட்கள் _________ மற்றும் _________.

  ()

  செப்டம்பர், 23

 7. சூரிய அண்மை நிகழ்வின் போது புவி சூரியனுக்கு _________ ல் காணப்படும்.

  ()

  மிக அருகில்

 8. புவியின் மேற்பரப்பின் மீது ஒளிபடும் பகுதியையும், ஒளிபடாத பகுதியையும் பிரிக்கும் கோட்டிற்கு ________ என்றுபெயர்.

  ()

  ஒளிர்வு வட்டம்(Terminator Line)

 9. 3 x 2 = 6
 10. விண்மீன்களின் தொகுப்பு ________.

 11. பிரகாசமான கோள் _________.

 12. 366 நாட்களை உடைய ஆண்டு ________.

 13. 2 x 1 = 2
 14. யுரேனஸ் ஏன் உருளும் கோள் என அழைக்கப்படுகிறது?

 15. புவியின் சுழலும் வேகம் துருவப் பகுதிகளில் சுழியமாக உள்ளது.

 16. 2 x 2 = 4
 17. வெள்ளி, வியாழன், நெப்டியூன், சனி

 18. தரை ஊர்தி, சுற்றுக்கலம், வானுர்தி, விண்கலம்

 19. 3 x 2 = 6
 20. உட்புறக்கோள்களைக் பெயரிடுக.

 21. ஒருவர் 20வடக்கு அட்சரேகையில் நின்றால், ஓர் ஆண்டில் சூரியன் அவரின் தலை உச்சிக்கு மேல் எத்தனை முறை வரும்?

 22. எந்த விண்பொருள் தன் சுற்றுப் பாதையை பிற விண்பொருட்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறது? உதாரணம் தருக?

 23. 1 x 5 = 5
 24. புவிக்கோள்களின் தன்மைகள் பற்றி விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard சமூக அறிவியல் - பேரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம் Book Back Questions ( 6th Social Science - The Universe And Solar System Book Back Questions )

Write your Comment