" /> -->

தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  2 x 1 = 2
 1. 6500 ஆண்டுகளுக்கு பழமையான நாகரிகத்தின் நகரம்

  (a)

  ஈராக்

  (b)

  சிந்துவெளி

  (c)

  தமிழகம்

  (d)

  தொண்டைமண்டலம்

 2. பின்வருவனவற்றுள் எது தொன்மையான நகரமல்ல?

  (a)

  மதுரை

  (b)

  காஞ்சிபுரம்

  (c)

  பூம்புகார்

  (d)

  சென்னை

 3. 3 x 1 = 3
 4. கைலாசநாதர் ஆலயத்தைக் கட்டியவர் _________ 

  ()

  இராஜசிம்மன் என்ற பல்லவ மன்னன்

 5. கோயில் நகரம் என அழைக்கப்படுவது_________ 

  ()

  காஞ்சி

 6. மாசாத்துவான் எனும் பெயர் தரும் பொருள் _________ 

  ()

  பெரு வணிகர்

 7. 2 x 1 = 2
 8. பூம்புகாரில் நடைபெற்ற அண்டைநாட்டு வணிகத்தின் மூலமாக பண்பாட்டு பரிமாற்றம் நடைபெற்றது.

  (a) True
  (b) False
 9. பல்லவர்கள் காலத்தில் எண்ணற்ற குடைவரைக் கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டன.

  (a) True
  (b) False
 10. 2 x 2 = 4
 11. ஏற்றுமதி என்றால் என்ன?

 12. லோத்தல் நகரத்துடன் தொடர்புடைய நாகரிகம் எது?

 13. 2 x 2 = 4
 14. இந்தியாவின் பண்டைய நகரங்களை குறிப்பிடுக.

 15. காஞ்சியில் பிறந்த சான்றோர்கள் யார்? யார்?

 16. 1 x 5 = 5
 17. கோயில் நகரம் - குறிப்பு வரைக.

 18. 1 x 10 = 10
 19. தென்னிந்திய வரைபடத்தில் கீழ்கண்ட இடங்களை குறிப்பிடுக
  1.சென்னை
  2.மதுரை
  3.காஞ்சிபுரம்
  4.பூம்புகார் 
  5.அரபிக் கடல்
  6.வங்காள விரிகுடா
  7.இந்திய பெருங்கடல்

*****************************************

Reviews & Comments about 6th சமூக அறிவியல் Unit 4 தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் Book Back Questions ( 6th Social Science Unit 4 Ancient Cities Of Tamilagam Book Back Questions )

Write your Comment