" /> -->

பன்முகத்தன்மையினை அறிவோம் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  6 x 1 = 6
 1. இந்தியா ஒரு _________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  கண்டம்

  (b)

  துணைக்கண்டம்

  (c)

  தீவு

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 2. மிக அதிக மழைப்பொழிவுள்ள மௌசின்ராம் _________ மாநிலத்தில் உள்ளது.

  (a)

  மணிப்பூர்

  (b)

  சிக்கிம்

  (c)

  நாகலாந்து

  (d)

  மேகாலயா

 3. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த மதம் இந்தியாவில் நடைமுறையில் இல்லை?

  (a)

  சீக்கிய மதம்

  (b)

  இஸ்லாமிய மதம்

  (c)

  ஜொராஸ்ட்ரிய மதம்

  (d)

  கன்ஃபூசிய மதம்

 4. 'டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா ' என்ற நூலினை எழுதியவர் _________

  (a)

  இராஜாஜி

  (b)

  வ.உ.சி

  (c)

  நேதாஜி

  (d)

  ஜவஹர்லால் நேரு

 5. 'வேற்றுமையில் ஒற்றுமை' என்ற  சொற்றொடரை உருவாக்கியவர் _________

  (a)

  ஜவஹர்லால் நேரு

  (b)

  மகாத்மா காந்தி 

  (c)

  அம்பேத்கர்

  (d)

  இராஜாஜி

 6. வி.ஏ. ஸ்மித் இந்தியாவை _________ என்று அழைத்தார்.

  (a)

  பெரிய ஜனநாயகம்

  (b)

  தனித்துவமான பன்முகத்தன்மை கொண்ட நிலம்

  (c)

  இனங்களின் அருங்காட்சியகம்

  (d)

  மதச்சார்பற்ற நாடு

 7. 4 x 1 = 4
 8. ஒரு பகுதியில் ___________ நடவடிக்கைகளை அப்பகுதியில் நிலவியல் கூறுகளும் சமநிலைகளும் பெரிதும் தீர்மானிக்கின்றன.

  ()

  பொருளாதார

 9. மிகவும் குறைந்த மழைப்பொழிவுள்ள ஜெய்சால்மர் ___________ மாநிலத்தில் உள்ளது.

  ()

  இராஜஸ்தான்

 10. தமிழ் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ___________

  ()

  2004

 11. பீஹு திருவிழா ___________ மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது.

  ()

  அஸ்ஸாம்

 12. 4 x 1 = 4
 13. நீக்ரிட்டோக்கள்

 14. (1)

  மதம்

 15. கடற்கரை பகுதிகள்

 16. (2)

  இந்திய தினம்

 17. ஜொராஸ்ட்ரியம் 

 18. (3)

  மீன்பிடித் தொழில்

 19. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை

 20. (4)

  இந்தியா

  3 x 2 = 6
 21. இந்தியாவில் புகழ்பெற்ற செவ்வியல் நடனங்களை பட்டியலிடு.

 22. இந்தியா "வேற்றுமையில் ஒற்றுமை" நிலவும் நாடு என ஏன் அழைக்கப்படுகிறது?

 23. நம் நாட்டில் கொண்டாடப்படும் பல்வேறு மாநிலங்களில் கொண்டாடப்படும் விழாக்களை வரிசைப்படுத்துக.

 24. 2 x 5 = 10
 25. மொழிசார் பன்முகத்தன்மை மற்றும் பண்பாட்டு பன்முகத்தன்மையினை விவரி.

 26. ஒரு நில அமைப்பியல் அப்பகுதி மக்களின் தொழில்களை தீர்மானிக்கிறது. உதாரணம் மூலம் இக்கூற்றினை நிரூபி.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard சமூக அறிவியல் - பன்முகத்தன்மையினை அறிவோம் Book Back Questions ( 6th Standard Social Science - Understanding Diversity Book Back Questions )

Write your Comment