" /> -->

சிந்து வெளி நாகரிகம் முக்கிய வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1. ________ மிகப் பழமையான நாகரிகம்.

  ()

  (சுமேரிய) மெசபொட்டாமிய நாகரிகம்

 2. இந்தியாவின் தொல்லியல் ஆய்வுத் துறை  என்ற நில அளவையாளர் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்டது.

  ()

  அலெக்ஸ்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம்

 3. ______ தானியங்கள் சேகரித்து வைக்கப் பயன்பட்டது.

  ()

  தானியங் களஞ்சியங்கள்

 4. மக்கள் குழுக்களாகச் சேர்ந்து _______ யை உருவாக்குகிறார்கள்.

  ()

  சமூகத்தை(Communities)

 5. 2 x 1 = 2
 6. மெஹர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஓர் இடமாகும்.

  (a) True
  (b) False
 7. தானியக் களஞ்சியம் தானியங்களைச் சேகரித்து வைப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

  (a) True
  (b) False
 8. 4 x 1 = 4
 9. மொஹஞ்ச-தாரோ

 10. (1)

  உலோகக் கலவை

 11. வெண்கலம்

 12. (2)

  சிவப்பு மணிக்கல்

 13. கோட்டை

 14. (3)

  மேடான பகுதி

 15. கார்னிலியன்

 16. (4)

  இறந்தோர் மேடு

  1 x 2 = 2
 17. காளைகள், ஆடுகள், எருதுகள், பன்றிகள், குதிரைகள்

 18. 3 x 2 = 6
 19. கூற்று - ஹரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் எனலாம்.
  காரணம் - திட்டமிடப்பட்ட நகர அமைப்பு, மேம்பட்ட கழிவு நீர் அமைப்பு
  1. கூற்றும் காரணமும் சரி
  2. கூற்று தவறு, காரணம் சரி
  3. கூற்று சரி, காரணம் தவறு
  4. கூற்றும் காரணமும் தவறு.

 20. கூற்று - ஹரப்பா மக்களின் பொறியியல் திறன் குறிப்பிடத் தக்கது.
  காரணம் - கடலின் அலைகள், ஓதங்கள் நீரோட்டத்தைக் பின் கப்பல் கட்டும் தளத்தைக் கட்டியிருப்பது.
  1. கூற்றும் காரணமும் சரி
  2. கூற்று தவறானது, காரணம் சரியானது.
  3. கூற்று சரியானது, ஆனால் அதற்கான காரணம் தவறானது.
  4. கூற்று மற்றும் காரணம் தவறானவை.

 21. கீழ்க்காணும் கூற்றை ஆராய்க.
  1. நகரங்கள், தெருக்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் செங்கல் அளவுகள் ஆகியவற்றில் சீரான தன்மை.
  2. ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு.
  3. தானியக் களஞ்சியம் ஹரப்பா நகரங்களில் முக்கியமான பகுதியாக விளங்கியது.
  மேலே கூறப்பட்ட கூற்றுகளில் எது /எவை சரியானவை?

  (a)

  1 & 2

  (b)

  1 & 3

  (c)

  2 & 3

  (d)

  அனைத்தும் சரி

 22. 3 x 2 = 6
 23. நீ ஒரு தொல் பொருள் ஆய்வாளர் எனில் என்ன செய்வாய்?

 24. உலோகங்களின் பயன்களைக் கூறு.

 25. ஆற்றங்கரைகள் நாகரிகத் தொட்டில்கள் ஏன்?

 26. 8 x 2 = 16
 27. சிந்து வெளி நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம், காரணம் கூறு.

 28. கழிவு நீர் வடிகால் அமைப்பின் சிறப்பைக் கூறு.

 29. பெருங்குளம் பற்றி உனக்கு தெரிந்தவற்றைக் கூறு.

 30. வேளாண்மை சிந்துவெளி மக்களின் தொழிகளுள் ஒன்று - எவ்வாறு நிரூபிப்பாய்? (கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்களை வைத்து)

 31. ஹரப்பா நாகரிகத்தின் அழிவுக்கு காரணம் என்ன?

 32. கூட்ட அரங்கம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 33. சிந்து வெளி மக்கள் பயன்படுத்திய ஆபரணங்கள் யாவை?

 34. சிந்து வெளி மக்களின் தொழில் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

 35. 1 x 10 = 10
 36. இந்திய எல்லைக்குள் சிந்துவெளி நாகரிகம் காணப்பட்ட ஏதேனும் நான்கு பகுதிகளைக் குறி.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 3 சிந்து வெளி நாகரிகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Chapter 3 Indus Civilisation Important Question Paper )

Write your Comment