நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும் மாதிரி வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1. மிகச் சிறிய பெருங்கடல்

  (a)

  பசிபிக் பெருங்கடல்

  (b)

  இந்தியப் பெருங்கடல்

  (c)

  அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

  (d)

  ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்

 2. அதிகமான கப்பல் போக்குவரத்து நடைபெறும் பெருங்கடல்

  (a)

  பசிபிக் பெருங்கடல்

  (b)

  அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

  (c)

  இந்தியப்பெருங்கடல்

  (d)

  ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்

 3. உறைந்த கண்டம்

  (a)

  வட அமெரிக்கா

  (b)

  ஆஸ்திரேலியா

  (c)

  அண்டார்டிகா

  (d)

  ஆசியா

 4. இரண்டு நீர்ப் பகுதிகளை இணைக்கும் குறுகிய நீர்ப் பகுதி

  (a)

  நீர் சந்தி

  (b)

  சிறுகடல்

  (c)

  தீவு

  (d)

  தீபகற்பம்

 5. 4 x 1 = 4
 6. உலகின் மிகப் பெரிய கண்டம் ________.

  ()

  ஆசியா

 7. இந்தியாவில் கனிம வளம் நிறைந்த பீடபூமி _________.

  ()

  சோட்டா நாக்பூர்

 8. டெல்டா _________ நிலை நிலத்தோற்றம்.

  ()

  மூன்றாம்

 9. தீவுக் கண்டம் என அழைக்கப்படுவது _________.

  ()

  ஆஸ்திரேலியா

 10. 4 x 1 = 4
 11. தென்சான்விட்ச் அகழி

 12. (1)

  இந்தியப் பெருங்கடல்

 13. மில்வாக்கி அகழி

 14. (2)

  ஆர்டிக் பெருங்கடல்

 15. யுரேஷியன் படுகை

 16. (3)

  தென் பெருங்கடல்

 17. ஜாவா அகழி

 18. (4)

  அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

  3 x 2 = 6
 19. ஆப்ரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா, இலங்கை.

 20. பீடபூமி, பள்ளத்தாக்கு, சமவெளி, மலை

 21. ஆண்டிஸ், ராக்கி, எவரெஸ்ட், இமயமலை

 22. 3 x 2 = 6
 23. உலகின் உயரமான பீடபூமி எது?

 24. ஒரு நாட்டின் பெயரைக் கொண்டுள்ள பெருங்கடல் எது?

 25. கடலிலுள்ள ஆழமான பகுதி யாது?

 26. 3 x 2 = 6
 27. கண்டம் என்றால் என்ன?

 28. பெருங்கடல் என்றல் என்ன?

 29. வட, தென் அமெரிக்காவைச் சூழ்ந்துள்ள பெருங்கடல்கள் எவை?

 30. 2 x 5 = 10
 31. வேறுபாடறிக:
  மலை  -  பீடபூமி

 32. பீடபூமி பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

 33. 1 x 10 = 10
 34. கொடுக்கப்பட்டுள்ள உலக வரைப்படத்தில் கண்டங்களையும் மலைத்தொடர்களையும் குறிக்கவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 6 நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Social Science Chapter 6 Land and Oceans Model Question Paper )

Write your Comment