தேசியச் சின்னங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. தேசியப் பாடலான வந்தே மாதரத்தை இயற்றியவர் _________ 

  (a)

  பிங்காலி வெங்கையா

  (b)

  ரவீந்திரநாத் தாகூர்

  (c)

  பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி

  (d)

  காந்திஜி

 2. நம் தேசியக் கொடியில் உள்ள அசோகச் சக்கரத்தின் நிறம்_________ 

  (a)

  வெளிர்நீலம்

  (b)

  கருநீலம்

  (c)

  நீலம்

  (d)

  பச்சை

 3. தேசியக் கீதத்தை இயற்றியவர் _________ 

  (a)

  தேவேந்திரநாத் தாகூர்

  (b)

  பாரதியார்

  (c)

  ரவீந்திரநாத் தாகூர்

  (d)

  பாலகங்காதர திலகர்

 4. தேசியக் கீதம் பாடுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய கால அளவு_________ 

  (a)

  50 வினாடிகள்

  (b)

  52 நிமிடங்கள்

  (c)

  52 வினாடிகள்

  (d)

  20 வினாடிகள்

 5. 1896 தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டின்போது வந்தே மாதரம் பாடலைப் பாடியவர் _________

  (a)

  பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி

  (b)

  ரவீந்திரநாத் தாகூர்

  (c)

  மகாத்மா காந்தி

  (d)

  சரோஜினி நாயுடு

 6. 5 x 1 = 5
 7. இந்திய தேசிய இலச்சினை ________________ ல் உள்ள அசோகத் தூணிலிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

  ()

  சாரநாத்

 8. இந்தியாவின் தேசியப் பறவை ________________.

  ()

  மயில்

 9. 1947 விடுதலை நாளின் போது ஏற்றப்பட்டக் கொடி _________________ என்னுமிடத்தில் நெசவு செய்யப்பட்டது.

  ()

  குடியத்தம்

 10. சக ஆண்டு முறையைத் துவக்கியவர்____________.

  ()

  பேரரசர் கனிஷ்கர்

 11. காவி-தைரியம்; வெள்ளை-_______________.

  ()

  அமைதி, தூய்மை

 12. 5 x 1 = 5
 13. ரவீந்திரநாத் தாகூர்

 14. (1)

  டால்பின்

 15. பிங்காலி வெங்கையா

 16. (2)

  தேசியக்கொடி

 17. தேசிய ஊர்வன

 18. (3)

  ராஜநாகம்

 19. தேசிய நீர்வாழ் விலங்கு

 20. (4)

  தேசிய கீதம்

 21. தேசிய நுண்ணுயிரி

 22. (5)

  லாக்டோ பேசில்லஸ்

  2 x 2 = 4
 23. அ) தேசியக்கொடியின் நீள அகலம் 3:2 என்ற விகிதத்தில் உள்ளது.
  ஆ) அசோகச் சக்கரம் 24 ஆரங்களை கொண்டது
  இ) அசோகச் சக்கரம் வெளிர் நீல நிறமுடையது

 24. அ) பிங்காலி வெங்கையா தேசிய கோடியை வடிவமைத்தார்
  ஆ) விடுதலை நாளில் ஏற்றப்பட்ட முதல் தேசிய தற்போது கொல்கத்தா அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது
  இ) விடுதலை நாளில் ஏற்றப்பட்ட முதல் தேசிய கொடி குடியாத்ததில் நெசவு செய்யப்பட்டது

 25. 1 x 2 = 2
 26. 1. ஆகஸ்ட் 15 அன்று விடுதலை நாள் கொண்டாடப்படுகிறது.
  2. நவம்பர் 26 அன்று குடியரசு நாள் கொண்டாடப்படுகிறது.
  3. ஆக்டோபர் 12 அன்று காந்தி ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுகிறது.

 27. 2 x 2 = 4
 28. நான்முகச் சிங்கம் தற்போது ___________ அருங்காட்சியத்தில் உள்ளது.(கொல்கத்தா / சாரநாத்)

  ()

     

 29. தேசியக் கீதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு______________.(1950 / 1947) 

  ()

     

 30. 5 x 5 = 25
 31. தேசியக் கொடியில் உள்ள நிறங்கள் குறிப்பன எவை?

 32. தேசியக் கீதத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள் எவை?

 33. தேசிய இலச்சினை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 34. தேசிய உறுதி மொழியை எழுதியவர் யார்?

 35. இயற்கை தேசியச் சின்னங்கள் எவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard சமூக அறிவியல் - தேசியச் சின்னங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 6th Standard Social Science - National Symbols Model Question Paper )

Write your Comment