" /> -->

சிந்து வெளி நாகரிகம் - ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  3 x 1 = 3
 1. சிந்து வெளி மக்கள் எந்த உலோகங்களைப் பற்றி அறிந்திருந்தனர்?

  (a)

  செம்பு, வெண்கலம், வெள்ளி, தங்கம்

  (b)

  செம்பு, வெள்ளி, இரும்பு, வெண்கலம்

  (c)

  செம்பு, தங்கம், இரும்பு, வெள்ளி

  (d)

  செம்பு, வெள்ளி, இரும்பு, தங்கம்

 2. சிந்து வெளி நாகரிகம் எக்காலத்தைச் சார்ந்தது.

  (a)

  பழைய கற்கலாம்

  (b)

  இடைக்கற்கலாம்

  (c)

  புதிய கற்கலாம்

  (d)

  உலோக காலம்

 3. ஆற்றங்கரைகள் 'நாகரிகத்தொட்டில்கள்' என அழைக்கப்படக் காரணம்

  (a)

  மண் மிகவும் வளமானதால்

  (b)

  சீரான கால நிலை நிலவுவதால்

  (c)

  போக்குவரத்திற்குப் பயனுள்ளதாக இருப்பதால்

  (d)

  பெரும்பாலான நாகரிகங்கள் ஆற்றின் கரைகளில் தோன்றியதால்

 4. 4 x 1 = 4
 5. ________ மிகப் பழமையான நாகரிகம்.

  ()

  (சுமேரிய) மெசபொட்டாமிய நாகரிகம்

 6. இந்தியாவின் தொல்லியல் ஆய்வுத் துறை  என்ற நில அளவையாளர் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்டது.

  ()

  அலெக்ஸ்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம்

 7. ______ தானியங்கள் சேகரித்து வைக்கப் பயன்பட்டது.

  ()

  தானியங் களஞ்சியங்கள்

 8. மக்கள் குழுக்களாகச் சேர்ந்து _______ யை உருவாக்குகிறார்கள்.

  ()

  சமூகத்தை(Communities)

 9. 4 x 1 = 4
 10. மெஹர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஓர் இடமாகும்.

  (a) True
  (b) False
 11. இந்தியாவின் தொல்பொருள் ஆய்வியல் துறை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கும், நாட்டின் கலாச்சார நினைவுச் சின்னங்களின் பாதுகாப்பிற்கு பொறுப்பானது.

  (a) True
  (b) False
 12. தானியக் களஞ்சியம் தானியங்களைச் சேகரித்து வைப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

  (a) True
  (b) False
 13. முதல் எழுத்துவடிவம் சீனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.

  (a) True
  (b) False
 14. 4 x 1 = 4
 15. மொஹஞ்ச-தாரோ

 16. (1)

  மேடான பகுதி

 17. வெண்கலம்

 18. (2)

  சிவப்பு மணிக்கல்

 19. கோட்டை

 20. (3)

  இறந்தோர் மேடு

 21. கார்னிலியன்

 22. (4)

  உலோகக் கலவை

*****************************************

Reviews & Comments about சிந்து வெளி நாகரிகம் - ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் ( Indus Civilisation - One Mark Question with Answer Key )

Write your Comment