செயற்கூறுகள் மற்றும் வரைபடம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. எது இயங்கு தாளின் நிறம்?

  (a)

  சாம்பல்

  (b)

  பச்சை

  (c)

  வெள்ளை

  (d)

  மஞ்சள்

 2. பல தொடர்ச்சியான தாள்களைத் தேர்ந்தெடுக்கப் பயன்படும் பொத்தான் எது?

  (a)

  Ctrl

  (b)

  Shift

  (c)

  Alt

  (d)

  tab

 3. ஒற்றைத் தாளை நீக்க எந்த கட்டளையத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

  (a)

  File→Sheet→Delete

  (b)

  Delete→Sheet→Delete

  (c)

  Sheet→ Delete

  (d)

  Edit→Sheet→Delete

 4. Open Oce Calc –ல் மறைக்கப்பட்ட ஒரு வரிசையை காண்பிக்க பயன்படும் கட்டளை எது?

  (a)

  Format→Row→Show

  (b)

  Format→Show→Row

  (c)

  Format→Display→Row

  (d)

  Format→Row→Display

 5. Open Offic Calc-ல் ஒரு நுண்ணறையை பாதுகாக்க Format→Cells பிறகு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய tab எது?

  (a)

  Protect Cell

  (b)

  Protection Cell

  (c)

  Cell Protection

  (d)

  Cell Protect

 6. எநத சார்புகொடுக்கப்பட்ட எண்ணை இயக்கத்தின் நெருங்கிய மடக்கின் முழு எண்ணாக மாற்றுகிறது

  (a)

  COMBINA

  (b)

  CEILING

  (c)

  Floor

  (d)

  ABS

 7. A5 நுண்ணரையில் மதிப்பு 18 என்றால், (A5<26; “True”, “False”) என்ற சார்பு திருப்பி அனுப்புவது

  (a)

  True

  (b)

  False

  (c)

  Blasse

  (d)

  Error

 8. எது திறன்மிக்க முறையில் தரவுகளை படிப்பதற்கு எளிதாக புரிந்து கொள்கின்ற வகையில் படங்களாக அளிப்பதாகும்

  (a)

  Charts and images

  (b)

  graphs and images

  (c)

  Charts and graphs

  (d)

  Images and Pictures

 9. = DECIMAL (“16”;1101) திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு என்ன?

  (a)

  12

  (b)

  13

  (c)

  D

  (d)

  E

 10. எந்த நுண்ணறையை முகவரி தனித்ததாக மாற்ற குறியீட்டை பயன்படுத்துகிறது

  (a)

  தனித்த

  (b)

  ஒப்பீட்டு

  (c)

  சார்பு

  (d)

  பார்வையிடு

 11. 5 x 2 = 10
 12. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் தொடர்ச்சி  மற்றும் தொடர்ச்சி அல்லாத தாள்களை  எவ்வாறு தேர்ந்தெடுபப்பாய்?

 13. தாள்களை பெயர் மாற்றம் செய்யும் வழிமுறையை எழுதுக

 14. தாளை உறைய செய்தலின் பயன் யாது?

 15. நுண்ணறை முகவரின் வகைகள் யாவை?

 16. வரைபடம் என்றால் என்ன?

 17. 5 x 3 = 15
 18. ஒப்பீட்டு நுண்ணறை முகவரியையும் தனித்த நுண்ணறை முகவரியையும் வேறுபடுத்துக

 19. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்-ல் சார்புகள் என்றால் என்ன?

 20. அட்டவணைத்தாளில் வரிசை மற்றும் நெடுவரிசைகளை எவ்வாறு மறை தோன்ற செய்வாய்?

 21. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்-க் ASIN சார்பை பற்றி சுருக்கமாக எழுது

 22. பரப்பு என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக

 23. 3 x 5 = 15
 24. அட்டவணைத் தாளை வடிவமைப்பதை விளக்குக

 25. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்-ல் வரைபடம் உருவாக்கும் படிநிலைகளை விளக்குக

 26. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்-ல் சார்புகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது?எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - செயற்கூறுகள் மற்றும் வரைபடம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Technology - Functions and Chart Model Question Paper )

Write your Comment