12 ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் பாடத்தின் Book back 3 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I

12th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. பிரிக்கப்பட்ட உரைத்தொகுதியை எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?

 2. மாஸ்டர் பக்கத்தின் பயன் என்ன?

 3. கருவி பலகத்தில் (Tools panel) உள்ள ஏதேனும் 3 கருவிகளை பற்றி எழுதுக

 4. எழுத்துக்களை மேலொட்டு அல்லது கீழோட்டு என எவ்வாறு மாற்றுவாய்?

 5. Corel Draw வில் வட்டத்தை வரைய படிநிலைகளை எழுதுக.

 6. இரண்டு வகையான சுருள்கள் என்பவை என்ன? விளக்குக.

 7. அசைவூட்டலின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில் நுட்பங்களை விவரிக்கவும்.

 8. உருவாக்க குழு உறுப்பினர்களின் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகளைப் பற்றி எழுதுக.

 9. Zoom கருவி மற்றும் Hand கருவி வேறுபாடுகளைக் கூறுக.

 10. LINE கட்டளையில் உள்ள Undo தேர்வின் பயன்களை எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் பாடத்தின் Book back 3 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I (12th Standard Tamil Medium Computer Technology Subject Book back 3 Mark Questions with Solution Part - I) updated Book back Questions

Write your Comment