6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T1 - கணினி - ஓர் அறிமுகம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:05:00 Hrs
Total Marks : 5

  பகுதி 1

  5 x 1 = 5
 1. கணினியின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

  (a)

  மார்ட்டீன் லூதர் கிங்

  (b)

  கிரகாம்பெல் 

  (c)

  சார்லி சாப்ளின்

  (d)

  சார்லஸ் பாபேஜ்

 2. கீழ்க்கண்டவற்றில் கணினியின் மறுவடிவம் எது?

  (a)

  கரும்பலகை

  (b)

  கைப்பேசி 

  (c)

  வானொலி

 3. முதல் கணினி அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு 

  (a)

  1980

  (b)

  1947

  (c)

  1946

  (d)

  1985

 4. கணினியின் முதல் நிரலர் யார்?

  (a)

  லேடி வில்லிங்டன்

  (b)

  அகஸ்டா அடாலவ்லேஸ்

  (c)

  மேரி க்யூரி

  (d)

  மேரிக்கோம் 

 5. பொருத்தமில்லாததைக் குறிப்பிடுக.

  (a)

  கணிப்பான்

  (b)

  அபாகஸ்

  (c)

  மின் அட்டை

  (d)

  மடிக்கணினி

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T1 - கணினி - ஓர் அறிமுகம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 (6th Standard Science T1 - Computer-An Introduction Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021)

Write your Comment