முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. கணிப்பொறியின் பல்வேறு தலைமுறைகளை விளக்குக.

 2. (98.46)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 3. கழிக்க: 11010112 – 1110102

 4. படித்தல் / எழுதுதல் (READ / WRITE) செயல்களை செயலி எவ்வாறு செய்கிறது? விளக்குக

 5. ஒரு இயக்க அமைப்பின் முக்கியநோக்கங்களை விளக்குக

 6. விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பில் கோப்பை உருவாக்குதல், மாற்றுப் பெயரிடுதல், நீக்குதல் மற்றும் சேமித்தலுக்கான வழிமுறையை எழுதி அதை உபுண்டு இயக்க அமைப்புடன் ஒப்பிடுக.

 7. ரைட்டரில் பக்க வடிவூட்டல் பற்றி விரிவாக எழுதுக 

 8. ஒரு வார்த்தைக்கு "Autotext" எவ்வாறு உருவாக்குவாய்?

 9. படங்களுக்கு எவ்வாறு வடிவூட்டம் செய்வாய்?

 10. மெயில் மெர்ஜ்-ல் உள்ள வசதிகளை விவரி

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Technology - Term 1 Five Mark Model Question Paper )

Write your Comment