கணினி அமைப்பு மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. கணிப்பொறி அமைப்பு, கணிப்பொறி கட்டமைப்பு வேறுபடுத்துக.

 2. தரவின் அளவைப் பொருத்து நுண்செயலியை வகைப்படுத்துக

 3. கட்டளையின் தொகுதியின் அடிப்படையில் நுண்செயலியின் வகைகளை எழுதுக

 4. PROM மற்றும் EPROM வேறுபடுத்துக

 5. கணிப்பொறியில் பயன்படுத்தப்படும் இடைமுகம் மற்றம் தொடர்பு முகங்களை எழுதுக.

 6. CD மற்றும் DVD வேறுபடுத்துக.

 7. ஃபிளாஷ் நினைவகம் மற்றம் EEPROM எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?

 8. நேரடி அணுகல் நினைவகம் (RAM) என்றால் என்ன?

 9. இரண்டாம் நிலை சேமிப்பு சாதனங்களின் பயன் யாது?

 10. வேறுபடுத்துக: DVD மற்றும் ஃபுளுரே வட்டு (BIu-Ray).

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - கணினி அமைப்பு மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Technology - Computer Organization Three Marks Questions )

Write your Comment