ஆவணத்தில் அட்டவணைகள், பொருள்கள் சேர்ப்பது மற்றும் ஆவணத்தை அச்சிடல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. "Table Format” உரையாடல் பெட்டியை பயன்படுத்தி ஒரு நெடுவரிசையின் அகலத்தை எவ்வாறு கொடுக்கலாம்?

  (a)

  File ⟶ Table properties

  (b)

  Format ⟶ Table properties

  (c)

  Table ⟶ Table Properties

  (d)

  Table ⟶ Table format

 2. எந்த விருப்பத்தை தேர்வு செய்து உரை ,அட்டவணை,வரைகலை மற்றும் மற்ற பொருளை ஒரு பொத்தானுக்கு அல்லது பொத்தான்களுக்கு கொடுக்க முடியும்.

  (a)

  Manual Break

  (b)

  Hard page break

  (c)

  Section break

  (d)

  Page Break

 3. Insert பட்டிப்பட்டையிலுள்ள எந்த கட்டளை ஆவணத்தில் பக்க முறிவு சேர்க்க உதவும்?

  (a)

  Manual Break

  (b)

  Hard Page Break

  (c)

  Section Break

  (d)

  Page Break

 4. Insert table உரையாடல் பெட்டி திறப்பதற்க்கான குறுக்கு வழி சாவி சேர்மானம் எது?

  (a)

  Ctrl + F5

  (b)

  Ctrl + F8

  (c)

  Ctrl + F10

  (d)

  Ctrl + F12

 5. Drawing கருவிப்பட்டையிலுள்ள எந்த பணிக்குறி உறைப்பெட்டியை பெரும்?

  (a)

  Text பணிக்குறி

  (b)

  Text Box பணிக்குறி

  (c)

  Draw பணிக்குறி

  (d)

  Draw Box பணிக்குறி

 6. 6 x 2 = 12
 7. ஆவணத்தில் ஒரு படத்தை எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?

 8. ஆவணத்தில் சிறப்பு எழுத்துக்களைச் சேர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை எழுதுக.

 9. ரைட்டரில் உள்ள வார்த்தை கலையின் (Word Art) பயன் யாது?

 10. ஆவணத்தில் அட்டவணையை உருவாக்குவதற்கான பல்வேறு வழிகள் யாவை?

 11. முழு அட்டவணையை  எவ்வாறு நீக்குவாய்?

 12. Writer-ல் அட்டவணையின் எல்லைகளை எவ்வாறு மாற்றியமைப்பாய்?

 13. 6 x 3 = 18
 14. வரைவி கருவிப்பட்டி பற்றி குறிப்பு வரைக

 15. பின்னணியிலுள்ள ஒரு படத்தின் தெளிவை எவ்வாறு மாற்றுவாய்?

 16.  Insert Table உரையடால் பெட்டியைப் பயன்படுத்தி அட்டவணையை  எவ்வாறு  உருவாக்கலாம்?

 17. Writer ல் உள்ள அட்டவணையின் வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகளை எவ்வாறு நீக்குவாய்? 

 18. Writer ல் அட்டவணையில் எல்லைகளின்  பண்புகளை எவ்வாறு மாற்றுவாய் ? 

 19. ரைட்டரில் Word Art செருக (Insert) உதவும் வழிகளை எழுதுக.

 20. 3 x 5 = 15
 21. ஒரு வார்த்தைக்கு "Autotext" எவ்வாறு உருவாக்குவாய்?

 22. படங்களுக்கு எவ்வாறு வடிவூட்டம் செய்வாய்?

 23. ஒரு ஆவணத்தை அச்சிடப்படுவதற்கு முன் எவ்வாறு முன்னோட்டம் செய்வாய் என்னும் வழிமுறைகளை எழுதுக?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - ஆவணத்தில் அட்டவணைகள், பொருள்கள் சேர்ப்பது மற்றும் ஆவணத்தை அச்சிடல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Technology - Inserting tables, Objects and Printing document Model Question Paper )

Write your Comment