இணையம் மற்றும் மின்னஞ்சல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. வலையகம் என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை எழுது

 2. இ்லக்க பணம் என்றால் என்ன

 3. மின்- சந்தைப்படுத்தல் என்றால் என்ன?

 4. காணொலி கருத்தரஙகம் என்றால் என்ன?

 5. மாணவர் வளையகம் என்றால் என்ன

 6. சமூக வலையகம் என்றால் என்ன?

 7. வலையக தாக்கத்தை தடுக்கும் வழிகள் யாவை?

 8. கணினி நன்னெறி என்றால் என்ன?

 9. ஃபிஷிங் என்றால் என்ன?

 10. கணினியில் நச்சு நிரல் என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - இணையம் மற்றும் மின்னஞ்சல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Technology - Internet And Email Two Marks Questions )

Write your Comment