கணினி அறிமுகம் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. கணிப்பொறியின் தன்மைகள் யாவை?

 2. கணிப்பொறியின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

 3. உள்ளீட்டு சாதனங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

 4. ஏதேனும் மூன்று வெளியீட்டு சாதனங்களை விளக்குக?

 5. ஒளியியல் சுட்டி மற்றும் லேசர் சுட்டி வேறுபடுத்துக

 6. தட்டல் வகை அச்சுப்பொறியைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 7. ஆறாவது தலைமுறையின் தன்மைகளைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

 8. திரையகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பியல்புகளை பற்றி எழுதுக.

 9. விசை (Keyer) பற்றிக் குறிப்பு வரைக. 

 10. லேசர் அச்சுப்பொறிகள்  பற்றிக்  குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - கணினி அறிமுகம் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Technology - Introduction To Computers Three Marks Questions )

Write your Comment