சொற்செயலி ஓர் அறிமுகம் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. நகர்த்தல் மற்றும் நகலெடுத்தல் பற்றிய வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 2. பக்க அமைவுகள் எத்தனை வகைப்படும்?

 3. புல்லட் மற்றும் எண்வரிசையை எவ்வாறு நீக்குவாய்?

 4. ஆவணத்தை சேமிக்க கூடிய பல்வேறு வழிகள் யாவை?

 5. உரையில் வரி இடைவெளியை மாற்றும் வழிகள் பற்றி எழுதுக.

 6. ஏற்கனவே உள்ள ஆவணத்தை எவ்வாறு திறப்பாய்?

 7. ஆவணத்தைத் தமிழில் எவ்வாறு தட்டச்சு செய்வாய்?

 8. புல்லட்குறி மற்றும் எண் வரிசையின் பயன் யாது?

 9. புல்லட் குறியிடப்பட்ட வரிசையை எவ்வாறு உருவாக்குவாய்?

 10. ரைட்டர் ஆவணத்தில் பக்கதின் வண்ணத்தை எவ்வாறு மாற்றியமைப்பாய் ?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - சொற்செயலி ஓர் அறிமுகம் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Technology - Introduction To Word Processor Three Marks Question Paper )

Write your Comment