எண் முறைகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. கணிப்பொறியின் மைய செயலகத்தில் பிட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

  (a)

  பைட்

  (b)

  நிபில்

  (c)

  வேர்டு நீளம்

  (d)

  பிட்

 2. Binary Coded Decimal முறையில் எத்தனை எழுத்துருக்களைக் கையாள முடியும்

  (a)

  64

  (b)

  255

  (c)

  256

  (d)

  128

 3. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது எண்ணிலை எண் அல்ல?

  (a)

  645

  (b)

  234

  (c)

  876

  (d)

  123

 4. A+A=?

  (a)

  A

  (b)

  0

  (c)

  1

  (d)

  \(\bar { A } \)

 5. NAND வாயில் என்பது ------------- வாயில் எனப்படும்.

  (a)

  அடிப்படை வாயில்

  (b)

  தருவிக்கப்பட்ட வாயில்

  (c)

  தருக்க வாயில்

  (d)

  மின்னணு வாயில்

 6. 10 x 2 = 20
 7. தரவு என்றால் என்ன?

 8. (46)10க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 9. (28)10 க்கு 1ன் நிரப்பு முறையில் விடை காண முடியாது. ஏன் காரணம் கூறு.

 10. பூலியன் இயற்கணிதம் என்றால் என்ன?

 11. NAND வாயில் – சிறுகுறிப்பு எழுதுக

 12. XOR வாயிலின் மெய் பட்டியல் எழுதுக.

 13. தொடர் விதிகளை எழுதுக.

 14. (547)8 என்ற எண்ம எண்ணிற்கு நிகரான பதின்ம எண்:

 15. பைட் என்றால் என்ன?

 16. BCD குறியீட்டு முறை என்றால் என்ன?

 17. 5 x 3 = 15
 18. எண் முறையில் அடிமானம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 19. (150)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றி, அதனை எண்ணிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 20. கூட்டு: (அ) -2210 + 1510 (ஆ) 2010 + 2510

 21. டிமார்கன் தேற்றங்களை எழுதுக.

 22. கூட்டுக: 10112 + 10012

 23. 2 x 5 = 10
 24. பின்வரும் பதின்ம எண்களுக்கு 1ன் நிரப்பி மற்றும் 2ன் நிரப்பிகளை காண்க -98

 25. கூட்டுக: 11010102 + 1011012

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - எண் முறைகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Technology - Number Systems Model Question Paper )

Write your Comment