எண் முறைகள் இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. தரவு என்றால் என்ன?

 2. (46)10க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 3. (28)10 க்கு 1ன் நிரப்பு முறையில் விடை காண முடியாது. ஏன் காரணம் கூறு.

 4. பூலியன் இயற்கணிதம் என்றால் என்ன?

 5. XOR வாயிலின் மெய் பட்டியல் எழுதுக.

 6. தொடர் விதிகளை எழுதுக.

 7. (1101)2 என்ற இருநிலை எண்ணிற்கு நிகரான பதின்ம எண் :

 8. (547)8 என்ற எண்ம எண்ணிற்கு நிகரான பதின்ம எண்:

 9. பைட் என்றால் என்ன?

 10. BCD குறியீட்டு முறை என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - எண் முறைகள் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Technology - Number Systems Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment