கணிப்பொறியில் தமிழ் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  5 x 2 = 10
 1. தமிழில் தேடும் வசதியை தரும் தேடும் பொறியைப் பட்டியலிடுக

 2. ஆண்ட்ராயடு பயன்பாடு விசைப்பலகை என்றால் என்ன?

 3. தமிழ் மென்பொருள் பயன்பாட்டு மொழி சிறு குறிப்பு வரைக 

 4. TSCII என்றால் என்ன?

 5. தமிழ் வேர்சியுவல் அகாடமி சிறு குறிப்பு வரைக

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - கணிப்பொறியில் தமிழ் Book Back Questions ( 11th Computer Technology - Tamil Computing Book Back Questions )

Write your Comment