கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ், உபுண்டு ) மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. இயக்கிகள் (dirves) ஏன் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன என பகுப்பாய்வு செய்க.

 2. ஒரே நேரத்தில் பல கோப்புகளில் நீங்கள் வேலை செய்யும் போது, சில நேரங்களில் கணினி செயலிழக்கக்கூடும். இதற்கு காரணம் என்ன? அதை எவ்வாறு சரி செய்வாய்.

 3. Cortana - வின் குறிப்பிட்ட பயன்பாடு எழுதுக?

 4. Windows மற்றும் Ubuntu -க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 5. Thunderbird மற்றும் FireFox-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 6. Ubunto OS-ல் Save மற்றும் Save As மற்றும் Save a Copy-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 7. Start menu வைப் பயன்படுத்தி கோப்பு அல்லது கோப்புறையை எவ்வாறு கண்டுப்பிடிப்பாய்?

 8. கோப்பு அல்லது கோப்புறையை கம்யூட்டர் பணிக்குறி மூலம் எவ்வாறு கண்டுப்பிடிப்பாய்?

 9. மறுசுழற்சி தொட்டியிலுள்ள ஒரு கோப்பு அல்லது கோப்புறையை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பாய்?

 10. கணிப்பொறியின் இயக்கத்தை எவ்வாறு நிறுத்துவாய்?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ், உபுண்டு ) மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Technology - Working With Typical Operating System ( windows and Linux ) Three Marks Questions )

Write your Comment