கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. Cut மற்றும் Copy-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 2. கோப்பு மற்றும் கோப்புறைக்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 3. Save மற்றும் Save As-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 4. திறந்த மூல (Open Source) மென்பொருளின் நன்மைகள் யாவை?

 5. Ubuntu OS –ல் இருந்து எவ்வாறு வெளியேறுவாய்?

 6. சன்னல் திரை (Window) என்றால் என்ன?

 7. பணிக்குறி (icons) என்றால் என்ன?அதன் வகைகள் யாவை?

 8. வேர்டு பேட் என்றால் என்ன?

 9. கோப்பு மற்றும் கோப்புறைகளுக்கு எவ்வாறு மறுபெயரிடுவாய் ?

 10. File பட்டியைப் பயன்படுத்தி கோப்பு மற்றும் கோப்புறைகளுக்கு எவ்வாறு மறுபெயரிடுவாய் ?

 11. தொடக்கப்பட்டியிலுள்ள Shut down தேர்வில் உள்ள அம்புக்குறியைக் கிளிக் செய்தால், தோன்றும் பல்வேறு தேர்வுகள் யாவை?

 12. தண்டர்பேர்டு (Thunderbird) என்பது என்ன?

 13. உபுண்டுவில் உள்ள கணிப்பொறி  அமைப்புகள்  (System settings)  பணிக்குறி விண்டோஸ்  இயக்க அமைப்பிலுள்ள கட்டுப்பாட்டு பலகத்திலிருந்து  எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன.

 14. உபுண்டுவின் பட்டிப்பட்டையில் உள்ள அறிவிப்புப்பகுதியில் உள்ள பொதுவான குறிப்பான்கள் யாவை?

 15. Windows இயக்க அமைப்பின் Windows 7, Windows - 8 மற்றும் Windows - 10 பதிப்புகளில் உள்ள பாதுகாப்பு முறையில் உள்ள வேறுபாடு யாது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Technology - Working With Typical Operating System (windows & Linux) Two Marks Questions )

Write your Comment