எண் முறைகள் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. கணிப்பொறியின் மைய செயலகத்தில் பிட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

  (a)

  பைட்

  (b)

  நிபில்

  (c)

  வேர்டு நீளம்

  (d)

  பிட்

 2. ஒரு கிலோ பைட் என்பது எத்தனை பிட்டுகளைக் கொண்டது?

  (a)

  1000

  (b)

  8

  (c)

  4

  (d)

  1024

 3. ASCII என்பதன் விரிவாக்கம்:

  (a)

  American School Code for Information Interchange

  (b)

  American Standard Code for Information Interchange

  (c)

  All Standard Code for Information Interchange

  (d)

  American Society Code of Information Interchange

 4. Binary Coded Decimal முறையில் எத்தனை எழுத்துருக்களைக் கையாள முடியும்

  (a)

  64

  (b)

  255

  (c)

  256

  (d)

  128

 5. 11012-க்கு நிகரான பதினாறுநிலை மதிப்பு எது?

  (a)

  F

  (b)

  (c)

  (d)

  B

 6. 00100110 க்கான 1ன் நிரப்பி எது?

  (a)

  00100110

  (b)

  11011001

  (c)

  11010001

  (d)

  00101001

 7. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது எண்ணிலை எண் அல்ல?

  (a)

  645

  (b)

  234

  (c)

  876

  (d)

  123

 8. A+A=?

  (a)

  A

  (b)

  0

  (c)

  1

  (d)

  \(\bar { A } \)

 9. NOR வாயில் எதன் இணைப்பாக உள்ளது

  (a)

  NOT(OR)

  (b)

  NOT(AND)

  (c)

  NOT(NOT)

  (d)

  NOT(NOR)

 10. NAND வாயில் என்பது ------------- வாயில் எனப்படும்.

  (a)

  அடிப்படை வாயில்

  (b)

  தருவிக்கப்பட்ட வாயில்

  (c)

  தருக்க வாயில்

  (d)

  மின்னணு வாயில்

 11. 6 x 2 = 12
 12. தரவு என்றால் என்ன?

 13. 1ன் நிரப்பு முறைக்கான வழிமுறைகளை எழுதுக

 14. பூலியன் இயற்கணிதம் என்றால் என்ன?

 15. NAND வாயில் – சிறுகுறிப்பு எழுதுக

 16. XOR வாயிலின் மெய் பட்டியல் எழுதுக.

 17. BCD குறியீட்டு முறை என்றால் என்ன?

 18. 6 x 3 = 18
 19. எண் முறையில் அடிமானம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 20. இருநிலை எண் முறை – குறிப்பு வரைக.

 21. அடிப்படை வாயில்களின் மெய்பட்டியல்களை எழுதுக.

 22. XNOR வாயிலைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 23. NAND மற்றும் NOR வாயில்கள் ஏன் பொதுமை வாயில்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

 24. யுனிகோட் (Unicode) என்பதன் பயன் யாது?

 25. 2 x 5 = 10
 26. கழிக்க: 11010112 – 1110102

 27. பின்வரும் குறியுரு இருநிலை எண்களின் கணக்கியல் செயல்பாடுகளை செய்க: (-210) – (-610)

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் Chapter 2 எண் முறைகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Chapter 2 Number Systems Important Question Paper )

Write your Comment