கணினி அமைப்பு முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. பின்வருவனற்றுள் எது கணிப்பொறியின் மூளை என அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  உள்ளீட்டுச் சாதனங்கள்

  (b)

  வெளியீட்டுச் சாதனங்கள்

  (c)

  நினைவக சாதனங்கள்

  (d)

  நுண்செயலி

 2. பின்வருவனற்றுள் எது நுண்செயலியின் பாகம் அல்ல

  (a)

  கணித ஏரணச்செயலகம்

  (b)

  கட்டுப்பாட்டகம்

  (c)

  கேஷ் நினைவகம்

  (d)

  பதிவேடு

 3. எத்தனை பிட்டுகள் ஒரு வேர்டை கட்டமைக்கும்?

  (a)

  8

  (b)

  16

  (c)

  32

  (d)

  பயன்படுத்தப்படும் செயலியை பொருத்தது

 4. ஒற்றை பக்க மற்றும் ஒற்றை அடுக்கு 12 செ.மீ விட்டம் உள்ள DVD-யின்மொத்த கொள்ளளவு எவ்வளவு?

  (a)

  4.7 GB

  (b)

  5.5 GB

  (c)

  7.8GB

  (d)

  2.2 GB

 5. CD யின் குறைந்த அளவிலான தரவின் அளவு யாது ?

  (a)

  தொகுதி

  (b)

  பகுதி

  (c)

  பிட்ஸ்

  (d)

  தடங்கள்

 6. 6 x 2 = 12
 7. ஒரு நுண்செயலின் பண்புகளைக் குறிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 8. உயர் வரையரை பல்லூடக இடைமுகம் (HDMI )என்றால் என்ன?

 9. EPROM- உள்ள தரவை எவ்வாறு அழிப்பாய்?

 10. நுண் செயலி என்றால் என்ன?

 11. அமைப்புப் பாட்டை(System Bus)  என்றால் என்ன?

 12. நுண்செயலியின் கட்டளைத் தொகுதிகள் செயல்படுத்தும் செயல்கள் யாவை?

 13. 6 x 3 = 18
 14. CD மற்றும் DVD வேறுபடுத்துக.

 15. ஃபிளாஷ் நினைவகம் மற்றம் EEPROM எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?

 16. நுண்செயலி கொண்டுள்ள முக்கிய பகுதிகள் யாவை?

 17. கணிப்பொறியின் வேகம் எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது.

 18. வேர்டு அளவு (Word Size) குறிப்பு வரைக.

 19. முதல் வணிக நோக்கு நுண்செயலி பற்றி எழுதுக.

 20. 3 x 5 = 15
 21. நுண்செயலியின் பண்பு கூறுகளை விளக்குக.

 22. இயக்க நேரத்தின் அடிப்படையில் நினைவக சாதனங்களை ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும்

 23. பலவகையான இரண்டாம் நிலை சேமிப்பு சாதனங்கள் பற்றி விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் Chapter 3 கணினி அமைப்பு முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Technology Chapter 3 Computer Organization Important Question Paper )

Write your Comment