கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் இயக்க அமைப்பு நிர்வகிக்கும் செயல்களை தேர்வு செய்யவும்

  (a)

  நினைவகம்

  (b)

  செயலி

  (c)

  I/O சாதனங்கள்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 2. எந்த இயக்கமைப்பில் shift + delete என்ற தேர்வு கோப்பு மற்றும் கோப்புரையை நிரந்தரமாக நீக்காது?

  (a)

  windows 7

  (b)

  windows 8

  (c)

  windows 10

  (d)

  MS-Dos

 3. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது Linux இயக்க அமைப்பை சார்ந்ததல்ல

  (a)

  Ubuntu

  (b)

  RedHat

  (c)

  CentOS

  (d)

  BSD

 4. Ubuntu-ன் லான்ச்சர் கொடாநிலையாக இருக்கும் அட்டவணை செயலி யாது.

  (a)

  Libre Office Writer

  (b)

  Libre Office Calc

  (c)

  Libre Office Impress

  (d)

  Libre Office Spreadsheet

 5. எந்த பட்டை, திரையின் மேல் பகுதியில் உள்ளது.

  (a)

  பட்டிப்பட்டை

  (b)

  கருவிப்பட்டை

  (c)

  தலைப்புப் பட்டை

  (d)

  பணிப் பட்டை

 6. 6 x 2 = 12
 7. கோப்பு விரிவாக்கத்தின் நன்மை யாது?

 8. Save மற்றும் Save As-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 9. திறந்த மூல (Open Source) மென்பொருளின் நன்மைகள் யாவை?

 10. Ubuntu OS –ல் இருந்து எவ்வாறு வெளியேறுவாய்?

 11. விண்டோஸில் எவ்வாறு எந்த நேரத்திலும் திரைமுகப்பிற்குச் செல்லலாம்?

 12. உபுண்டு(Ubuntu) என்றால் என்ன?

 13. 6 x 3 = 18
 14. இயக்கிகள் (dirves) ஏன் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன என பகுப்பாய்வு செய்க.

 15. Cortana - வின் குறிப்பிட்ட பயன்பாடு எழுதுக?

 16. Ubunto OS-ல் Save மற்றும் Save As மற்றும் Save a Copy-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 17. இயக்க அமைப்பபின் முக்கிய செயல்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

 18. திரைமுகப்பு என்றால் என்ன?

 19. Send To தேர்வு மூலம் நீக்கக் கூடிய வட்டிற்கு கோப்பு மற்றும் கோப்புறையை எவ்வாறு  நகலெடுப்பாய் ?

 20. 3 x 5 = 15
 21. விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பின் பலவகையான பதிப்புகளை விவரி.

 22. விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பில் கோப்பை உருவாக்குதல், மாற்றுப் பெயரிடுதல், நீக்குதல் மற்றும் சேமித்தலுக்கான வழிமுறையை எழுதி அதை உபுண்டு இயக்க அமைப்புடன் ஒப்பிடுக.

 23. விண்டோஸில் கோப்பு மற்றும் கோப்புறையை நகர்த்துவற்க்கான வழிகளை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் Chapter 5 கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Technology Chapter 5 Working with Typical Operating System (Windows & Linux) Model Question

Write your Comment