கணினி அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

  (a)

  வெற்றிடக்குழுல்

  (b)

  திரிதடையகம்

  (c)

  ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள்

  (d)

  நுண்செயலிகள்

 2. தற்காலிக நினைவகம் எது?

  (a)

  ROM

  (b)

  PROM

  (c)

  RAM

  (d)

  EPROM

 3. ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

  (a)

  தொடுதிரை

  (b)

  திரையகம்

  (c)

  ஒலி பெருக்கி

  (d)

  அச்சுப்பொறி

 4. POST – ன் விரிவாக்கம்.

  (a)

  Post on self Test

  (b)

  Power on Software Test

  (c)

  Power on Self Test

  (d)

  Power on Self Text

 5. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ஒரு முதன்மை நினைவகமாகும்?

  (a)

  ROM

  (b)

  RAM

  (c)

  Flash drive

  (d)

  Hard disk

 6. எந்தக் கணிப்பொறி தலைமுறையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது?

  (a)

  முதலாம்

  (b)

  இரண்டாம்

  (c)

  மூன்றாம்

  (d)

  நான்காம்

 7. 8 x 2 = 16
 8. கணிப்பொறி என்றால் என்ன?

 9. மையச் செயலகத்தின் (CPU) பகுதிகள் யாவை?

 10. கட்டுப்பாட்டகத்தின் செயல்களை எழுதுக?

 11. நினைவகத்தின் செயல்பாடு யாது?

 12. உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு வேறுபடுத்துக.

 13. முதல் தலைமுறைக் கணிப்பொறிகளின் குறைபாடுகளைப் பட்டியலிடு.

 14. கணிப்பொறியின் பகுதிகள் யாவை?

 15. வரைவி என்றால் என்ன?

 16. 6 x 3 = 18
 17. கணிப்பொறியின் தன்மைகள் யாவை?

 18. கணிப்பொறியின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

 19. ஏதேனும் மூன்று வெளியீட்டு சாதனங்களை விளக்குக?

 20. தட்டல் வகை அச்சுப்பொறியைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 21. திரையகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பியல்புகளை பற்றி எழுதுக.

 22. சுட்டி என்றால் என்ன?

 23. 2 x 5 = 10
 24. கணிப்பொறியின் பல்வேறு தலைமுறைகளை விளக்குக.

 25. பின்வருபவற்றை விளக்குங்கள்
  அ) மைபீச்சு அச்சுப்பொறி
  ஆ) பல்லூடகப் படவீழ்த்தி
  இ) பட்டைக் குறியீடு / QR குறியீடு படிப்பான்

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் - கணினி அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Technology - Introduction to Computers Model Question Paper )

Write your Comment