அட்டவணைச் செயலி மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. முதல் அட்டவணை செயலி எது?

  (a)

  எக்ஸெல் (Excel)

  (b)

  லோட்டஸ் 1-2-3 (Lotus 1-2-3)

  (c)

  விசி கால்க் (Visicalc)

  (d)

  ஓபன் ஆஃபீஸ் காலக் (OpenOffice Calc)

 2. காலக்-ல்  ஒரு நெடுவரிசையின் தலைப்பு என்பது

  (a)

  எண்

  (b)

  குறியீடு

  (c)

  தேதி

  (d)

  எழுத்து

 3. ஒரு வாய்பாடு இவற்றுள் எதில் தொடங்கலாம்?

  (a)

  =

  (b)

  +

  (c)

  -

  (d)

  இவையனைத்தும்

 4. = H1<>H2 என்ற கூற்றுக்கான வெளியீட்டு மதிப்பு என்ன? (H1=12, H2=12 என்க)

  (a)

  True

  (b)

  False

  (c)

  24

  (d)

  1212

 5. அட்டவணைத்தாளில் வடிகட்டல் எத்தனை வகைப்படும்?

  (a)

  3

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  5

 6. 3 x 2 = 6
 7. நுண்ணறைச் சுட்டி என்றால் என்ன?

 8. காலக்-ல் ஒரு வாய்ப்பாட்டை உருவாக்குவதற்கான பொது கட்டளை அமைப்பை எழுதுக

 9. “Insert Cells” உரையாடல் பெட்டியிலுள்ள தேர்வுகள் யாவை?

 10. 3 x 3 = 9
 11. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் – குறிப்பு வரைக

 12. Backspace மற்றும் Delete பொத்தான்களைப் பயன்படுத்தி தரவுகளை அழித்தலை வேறுபடுத்துக

 13. ஏதேனும் மூன்று வடிவூட்டல் தேர்வுகளை எழுதுக

 14. 2 x 5 = 10
 15. காலக்-ல் நெடுவரிசையின் அகலத்தை எவ்வாறு மாற்றலாம் என்பதை விளக்குக

 16. 5, 10, 20 ….. 2560 என்ற எண் வரிசையை உருவாக்கும் வழிமுறையை விளக்குக

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் - அட்டவணைச் செயலி மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Technology - Introduction to Spreadsheet Model Question Paper )

Write your Comment